Отговор на ИАГ

Незаконно

Рег.№ на сигнала: РДГ14-5396/06.06.2022 г. - РДГ София

Проверяващ от ИАГ: инж. Анелия Дангова, инж. Валентина Бялкова и инж. Станислава Николова експерти при РДГ София

Сигналът e подаден на:

По сигнала започна проверка на:

Сигналът беше проверен на:

Адрес
Копривщица
Описание
Моля да бъде извършена проверка на площта и приблизителния обем на боровата дървесина, която е изсечена през 2022 г. в десетки земеделски частни и общински имоти в община Копривщица, без дърветата да са маркирани, без валидни разрешителни за сеч, без валидни превозни билети и без такава сеч да е допустима дори по реда на ЗОСИ, доколкото са инвентаризирани като гори по чл.2 от Закона за горите. Моля да бъде уведомена прокуратурата и бъдат взети мерки за по-сериозен контрол върху сечта и транспорта на дървесина в общината, вкл. в залесени земеделски земи.