Отговор на ИАГ

Незаконно

Рег.№ на сигнала: РДГ14-5832/17.06.2022 г. - РДГ София

Проверяващ от ИАГ: инж, Сашко Борисов — горски инспектор при РДГ София

Сигналът e подаден на:

По сигнала започна проверка на:

Сигналът беше проверен на:

    Адрес
    Копривщица
    Описание
    Моля да бъде извършена адекватна проверка на сечите от 2022 г. на гори в земеделски земи в обхвата на Община Копривщица, попадащи в горски подотдели (т.е. инвентаризирани като гори). Би трябвало горските инспектори да са установили на терен такива сечи в следните подотдели, налични още от зимата: 9019-ш, ю, б1, 9020-м, 9100-в1, г1 и др. по ГСП на ДГС Пирдоп. Моля за информация за конкретни нарушения в конкретни имоти и под отдели за сеч без разрешение от кмета, конкретни извършители на всички тези десетки декари сечи, и конкретно предприети административно-наказателни действия.