Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-9210/27.09.2022 г. - РДГ София

инж. Десислава Христова гл.ГИ и Георги Тодоров гл. спец. ГИ при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

При проверката е установено следното: За подотдели 123 ,,б” и 123 ,,в”, земл. с. Долни Пасарел, общ. Столична, държавна горска територия, стопанисвана от ТП ,,ДГС Самоков”, има издадени позволителни за сеч №№ 0665411/03.05.2022 г. и 0665416/03.05.2022 г. за провеждане на възобновителна сеч – краткосрочно-постепенна, осеменителна фаза с интензивност 30 %, съгл. ГСП от 2014 г. Сечта в подотделите е извършена под формата на котли, като е добита дървесина и извън тях. В сечищата са налични маркирани неотсечени дървета. Площта на двете насаждения е по-голяма от 2,0 ха (123 ,,б” – 14,5 ха; 123 ,,в” – 5,6 ха). Маркирането на подлежащите за сеч дървета и в двата подотдела е извършено върху цялата площ. Има единични пречупени и изкъртени дървета, както и закачени на съседни стоящи, които представляват реална опасност. За двата подотдела на 15.07.2022 г. са регистрирани два допълнително изготвени технологични плана с отразени върху картата новоизградени извозни пътища, но в легендата са вписани като съществуващи такива. Почистването на сечищата не се извършва едновременно с провеждането на сечта. На временните складове, чието местоположение е определено в подотделите, по дължината на извозните пътища са складирани широколистни дърва за огрев, секции с дължина 1 м. На отделни места в подотделите е налично естествено възобновяване. На 05.09.2022 г. при извършена проверка от служители на ЮЗДП ДП Благоевград е констатирана сеч на немаркирани дървета и изградените извозни пътища, отразени в техн. планове като съществуващи. Съставени са 2 бр. АУАН за нарушение на разпоредбите на чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗГ. От започването на сечта до момента на проверката за установена сеч на немаркирани дървета в двата подотдела са съставени 12 бр. АУАН. Предвидената за добив дървесина в подотдели 123 ,,б” и 123 ,,в” е усвоена. За извършената проверка е съставен констативен протокол , като са дадени следните разпореждания: да бъдат запознати заинтересованите лица с направените констатации; да бъдат съставени АУАН на длъжностните лица, извършили нарушенията; да бъдат обезсилени ПС №№ 0665411/03.05.2022 г. и 0665416/03.05.2022 г. Със заповеди №РД05-303/11.10.2022 г. и №РД05-304/11.10.2022 г. на зам.-директора на РДГ-София са обезсилени ПС №№ 0665411/03.05.2022 г. и 0665416/03.05.2022 г. За допуснатите нарушения ще бъдат съставени АУАН в законоустановения срок.
Описание от потребител
Докога ще продължава така
Адрес
Административна област - Софийска
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.41611451725957
Дължина (Longitude)
23.597261711617932

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-9210/27.09.2022 г. - РДГ София

 • инж. Десислава Христова гл.ГИ и Георги Тодоров гл. спец. ГИ при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,