Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-9793/10.10.2022 г. - РДГ София

инж. Десислава Христова - главен горски инспектор в РДГ- София, изготвила доклад с per. N° РДГ14-9799/11.10.2022 г. и Георги Тодоров - главен специалист ГИ в РДГ-София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сигнали, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в Регионална дирекция по горите София, с вх. №№ РДГ14-9210/27.09.2022 г. и РДГ14- 9793/10.10.2022 г., Ви информирам, че на 07.10.2022 г. служители на РДГ-София в присъствието на служители на ТП „ДГС Самоков” са извършили проверка по изнесеното в сигналите. При проверката е установено следното: За подотдели 123 ,,б” и 123 „в”, земл. с. Долни Пасарел, общ. Столична, държавна горска територия, стопанисвана от ТП „ДГС Самоков”, има издадени позволителни за сеч №№ 0665411/03.05.2022 г. и 0665416/03.05.2022 г. за провеждане на възобновителна сеч — краткосрочно-постепенна, осеменителна фаза с интензивност 30 %, съгл. ГСП от 2014 г. Сечта в подотделите е извършена под формата на котли, като е добита дървесина и извън тях. В сечищата са налични маркирани неотсечени дървета. Площта на двете насаждения е по-голяма от 2,0 ха (123 „б” - 14,5 ха; 123 „в” - 5,6 ха). Маркирането на подлежащите за сеч дървета и в двата подотдела е извършено върху цялата площ. Има единични пречупени и изкъртени дървета, както и закачени на съседни стоящи, които представляват реална опасност. За двата подотдела на 15.07.2022 г. са регистрирани два допълнително изготвени технологични плана с отразени върху картата новоизградени извозни пътища, но в легендата са вписани като съществуващи такива. Почистването на сечищата не се извършва едновременно с провеждането на сечта. На временните складове, чието местоположение е определено в подотделите, по дължината на извозните пътища са складирани широколистни дърва за огрев, секции с дължина 1 м. На отделни места в подотделите е налично естествено възобновяване. На 05.09.2022 г. при извършена проверка от служители на ЮЗДП ДП Благоевград е констатирана сеч на немаркирани дървета и изградените извозни пътища, отразени в техн. планове като съществуващи. Съставени са 2 бр. АУАН за нарушение на разпоредбите на чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗГ. От започването на сечта до момента на проверката за установена сеч на немаркирани дървета в двата подотдела са съставени 12 бр. АУАН. Предвидената за добив дървесина в подотдели 123 „б” и 123 „в” е усвоена. За извършената проверка е съставен констативен протокол Серия Р00 №011272/07.10.2022 г. с продължение №011273/07.10.2022 г. и №011274/07.10.2022 г. , като са дадени следните разпореждания: да бъдат запознати заинтересованите лица с направените констатации; да бъдат съставени АУАН на длъжностните лица, извършили нарушенията; да бъдат обезсилени ПС №№ 0665411/03.05.2022 г. и 0665416/03.05.2022 г. Със заповеди №РД05-303/11.10.2022 г. и №РД05-304/11.10.2022 г. на зам.-директора на РДГ-София са обезсилени ПС №№ 0665411/03.05.2022 г. и 0665416/03.05.2022 г. За допуснатите нарушения ще бъдат съставени АУАН в законоустановения срок. Проверката е извършена от инж. Десислава Христова - главен горски инспектор в РДГ- София, изготвила доклад с per. N° РДГ14-9799/11.10.2022 г. и Георги Тодоров - главен специалист ГИ в РДГ-София.
Описание от потребител
В връска с подаден сигнал номер 14-9210/27.09.2022-РДГ София. От датата на сигнала до момента няма извършени адекватни проверки в сечищата а видимо са изсечени хиляди кубиси незаконно, и продължават да извозват дървесината въпреки подадени сигнал.Опитват ли се да заметът следите??? Кой позволява това? Защо директора на ДГС Самоков Александър Кроснев позволява това да се случва пред учите му. Покровителства ли определени фирми??? Молим гн-Александър Дунчев да предприеме нужните мерки защото видимо само той се бори ефективно с дървената мафия!!!
Адрес
Административна област - Софийска
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.415121940852735
Дължина (Longitude)
23.59738011115127

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-9793/10.10.2022 г. - РДГ София

 • инж. Десислава Христова - главен горски инспектор в РДГ- София, изготвила доклад с per. N° РДГ14-9799/11.10.2022 г. и Георги Тодоров - главен специалист ГИ в РДГ-София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,