Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-9795/11.10.2022 г. - РДГ София

Проверките са извършени от служители на РДГ София и служители на ИАГ

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени три сигнала, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ14-9795 от 11.10.2022 г., Ви информирам, че съвместно със служители на ИАГ, ЮЗДП Благоевград и в присъствие на сигналоподателя, е извършена проверка в землището на с. Маджаре, общ. Самоков, държавна горска територия, стопанисвана от ТП „ДГС Самоков”, резултатите от които са следните: В подотдел 713 „х”, с издадено позволително за сеч № 0669929/08.06.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с интензивност 30 %, с очакван добив 635.00 м3 от бял бор, бяла мура, ела и смърч е установено, че досието съдържа изискуемите документи. На терен сечището е ограничено с една бяла линия на гръдна височина. В сечището са налични маркирани неотсечени дървета на определени места, като сечта е изведена на 50 % от площта. Установени са 2 бр. пънове на отсечени дървета от бял бор немаркирани в основата с КГМ. Насаждението е маркирано през 2021 г., като дърветата предвидени за сеч са маркирани в основата с КГМ и оранжев цвят боя. На места е установено, че от задялката в основата на пъна се стича прясна смола, като цвета на боята по нея е по ярко оранжев. При маркирането не са спазени изискванията на чл. 26, ал. 3, т.3, т.4 от Наредба № 8 за сечите в горите. Маркирането е извършено с по висока интензивност около извозните пътища, като склопеността около тях е сведена под 0.4, както и има отсечени дървета с по висок диаметър от средния. В технологичните планове извозните пътища са отразени като съществуващи, на места са извършвани корекции, вследствие на което са повалени гранични дървета. В техн. план е предвиден извоз до временен склад на секции до 8.00 м, като на временният склад са налични цели стъбла, сечището не се почиства съгласно технологичния план. На места са налични цели стъбла повалени неразкроени, като и високо отсечени пънове. В подотдел 713 „ш”, с издадено позволително за сеч № 0669930/08.06.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с интензивност 30 %, с очакван добив 1998.00 м3 от бял бор, бяла мура, ела и смърч е установено, че досието съдържа изискуемите документи. На терен сечището е ограничено с една бяла линия на гръдна височина. В сечището са налични маркирани неотсечени дървета на определени места, като сечта е изведена на 70 % от площта. Установени са 3 бр. пънове на отсечени дървета от бял бор и смърч немаркирани МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ в основата с КГМ. Насаждението е маркирано през 2021 г., като дърветата предвидени за сеч са маркирани в основата с КГМ и оранжев цвят боя. На места е установено, че от задялката в основата на пъна се стича прясна смола, като цвета на боята по нея е по ярко оранжев, както и пръски от прясна боя със същия цвят по триците. При маркирането не са спазени изискванията на чл. 26, ал. 3, т.3, т.4 от Наредба № 8 за сечите в горите. Маркирането е извършено с по висока интензивност около извозните пътища, като склопеността около тях е сведена под 0.4, както и има отсечени дървета с по висок диаметър от средния. Отсечени са бял борови дървета с диаметри, които не фигурират в сортиментните ведомости. В технологичните планове извозните пътища са отразени като съществуващи, на места са извършвани корекции, вследствие на което са повалени гранични дървета. Изградени са извозни пътища с дължина около 300 м. и широчина 4 м., неотразени в технологичния план. Един от извозните пътища с дължина около 100 м. е с надлъжен наклон по висок от 30 %. В техн. план е предвиден извоз до временен склад на секции до 8.00 м, като на временният склад са налични цели стъбла, сечището не се почиства съгласно технологичния план. На места са налични цели стъбла повалени неразкроени, като и високо отсечени пънове. В подотдел 713 „щ”, с издадено позволително за сеч № 0669930/08.06.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с интензивност 35 %, с очакван добив 959.00 м3 от бял бор, бяла мура, ела и смърч е установено, че досието съдържа изискуемите документи. На терен сечището е ограничено с една бяла линия на гръдна височина. В сечището са налични маркирани неотсечени дървета на определени места, като сечта е изведена на 40 % от площта. Насаждението е маркирано през 2021 г., като дърветата предвидени за сеч са маркирани в основата с КГМ и оранжев цвят боя. На места е установено, че от задялката в основата на пъна се стича прясна смола, като цвета на боята по нея е по ярко оранжев, както и пръски от прясна боя със същия цвят по триците. При маркирането не са спазени изискванията на чл. 26, ал. 3, т.3, т.4 от Наредба № 8 за сечите в горите. Маркирането е извършено с по висока интензивност около извозните пътища, като склопеността около тях е сведена под 0.4, както и има отсечени дървета с по висок диаметър от средния. В технологичните планове извозните пътища са отразени като съществуващи, на места са извършвани корекции, вследствие на което са повалени гранични дървета. В техн. план е предвиден извоз до временен склад на секции до 8.00 м, като на временният склад са налични цели стъбла, сечището не се почиства съгласно технологичния план. На места са налични цели стъбла повалени неразкроени, като и високо отсечени пънове. За гореописаните подотдели не е съобразено изискването за прилагане на сечите с интензивност до 25 %, съгласно системата от режими и мерки за стопанисване на горите попадащи в мрежата на НАТУРА 2000, съгл. чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 за сечите в горите. За извършената проверка е съставен протокол от дата 10.10.2022 г. въз основа на който са изпълнени следните предписания: 1. С писмо вх. № РДГ14-9833/11.10.2022 г. Директорът на ТП „ДГС Самоков” уведомява РДГ София, за издадени заповеди № РД07-343, № РД07-344, № РД07-345 от 11.10.2022 г. за обезсилване на позволителни за сеч за подотдели 713 „х”, „ш”, „щ”. 2. С доклад с вх. № 10298/24.10.2022 г. е представена информация от извършена инвентаризация на подотдел 713 „ш”, при която са установени маркирани с КГМ дървета от бял бор - 5 бр. с обем 16 м3 стояща маса; пънове на 121 бр. дървета от бял бор с обем 241 м3 стояща маса, или общо 126 бр. дървета с общ обем 257 м3. стояща маса, като по регистрираната в електронната система на ИАГ сортиментна ведомост са измерени и изчислени обемите на 90 бр. дървета бял бор с общ обем 253 м3. стояща маса. Изпратено е писмо до Районна прокуратура Самоков с изх. № РДГ14-10518/28.10.2022 г. 3. В изпълнение на т.4 от съставения протокол, Ви уведомявам, че на 26.10.2022 г. в гр. Самоков са съставени 3 бр. АУАН на двама служители на ТП ДГС Самоков, за неправилно маркиране на насаждения за сеч и 5 бр. АУАН на лицето по чл.108, ал. 2 от Закона за горите получило позволителни за сеч, за това, че не е упражнил контролните си правомощия, като е допуснал сеч на 4 бр. дървета от бял бор, немаркирани с КГМ, изграждането на извозни пътища неотразени в регистрираните технологични планове, неограничени на терен с видим знак и извоз на цели стъбла до временен склад, а не на секции, за което е изготвен доклад с вх. № РДГ14-10435/26.10.2022 г. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията. Потърсена е дисциплинарна отговорност от служителите допуснали констатираните нарушения.
Описание от потребител
Моля да бъде извършена спешна проверка в отдел 713 на ДГС Самоков, с оглед установено прекомерно изсичане на гората и прокарване на незаконни пътища, създаващи риск от ерозия, вкл. по туристически маршрут с червена маркировка, забранен за използване за дърводобив. Маркирацията е от 2021, много некачествено направена без следи от КГМ, в резултат на което са нанасяни и фалшиви пресни марки на десетки дървета (стотици кубици незаконна сеч), които се различават единствено по свежата смола и пръски прясна боя върху трева и стърготини. Сечите са проектна интензивност над 30%, при разрешена в Натура2000 и по FSC до 20-25%. Маркирани и изсичани са почти всички едри дървета в гората, предимно без възобновяване. Това всичко налага отмяна на позволителните за сеч, конфискуване на добитата дървесина и прекратяване на договора, за да има ефективно наказание за фирмата - нарушител. И следва да се възстанови ландшафта, увреден незаконно от дълбоки горски пътища и да се спре ерозията с плетчета.
Адрес
Мала църква
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.236660035364984
Дължина (Longitude)
23.507955900005154

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-9795/11.10.2022 г. - РДГ София

 • Проверките са извършени от служители на РДГ София и служители на ИАГ

  Сигналът беше потвърден като незаконен,