Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-9810/11.10.2022 г. - РДГ София

от служители на РДГ София и служители на ИАГ

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени три сигнала, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ14-9810, 9843, 9853 от 11.10.2022 г., Ви информирам, че съвместно със служители на ИАГ и в присъствие на сигналоподателя, са извършени проверки в землището на с. Мала църква, общ. Самоков, общинска горска територия, стопанисвана от Община Самоков, резултатите от които са следните: В подотдел 696 „б”, поземлен имот № 46276.8.408, с издадено позволително за сеч № 0667807/23.05.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с очакван добив 407.00 м3 от бял бор, ела и смърч е установено, че са изградени извозни пътища с дължина около 250 л.м. които не са нанесени на одобрения технологичен план и не са обозначени на терен, с налични до тях цели стъбла на дървета, изкоренени от верижна машина. Маркирането на подлежащите за сеч дървета не е извършено върху цялата площ. На пъновете няма задялка, не се различава абревиатурата на КГМ, има само отпечатък със светлозелен цвят, като на единични пънове е установен поставен пресен отпечатък със светлозелен цвят. Наличие на повредени в основата дървета, поради извозване на добитата дървесина на дълги секции. Има отсечени дървета без КГМ в основата на пъна. Съставен е констативен протокол с. ИАГ № 153105/11.10.2022 г., с който е спряна дейността в подотдела и са дадени разпореждания за извършване на допълнителна проверка, пълна инвентаризация на насаждението, обезсилване на ПС и съставяне на АУАН. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед № РД05-308/12.10.2022 г. на Директора на РДГ София. В подотдел 697 „ж”, поземлени имоти № 46276.8.408/407, с издадено позволително за сеч № 0667819/23.05.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с очакван добив 983.00 м3 от бял бор, бяла мура и смърч е установено, че са изградени извозни пътища с дължина около 800 л.м. които не са нанесени на одобрения технологичен план и не са обозначени на терен, с налични до тях цели стъбла на дървета, изкоренени от верижна машина, като в съседни подотдели 697 „к”, 696 „а”, ОГТ, за които няма издавани позволителни за сеч, също има изградени извозни пътища. Маркирането на подлежащите за сеч дървета не е извършено върху цялата площ. На пъновете няма задялка, не се различава абревиатурата на КГМ, има само отпечатък със светлозелен цвят, като на единични пънове е установен поставен пресен отпечатък със светлозелен цвят. Наличие на повредени в основата дървета, поради извозване на добитата дървесина на дълги секции. Има отсечени дървета без КГМ в основата на пъна. Съставен е констативен протокол с. ИАГ № 153106/11.10.2022 г., с който е спряна дейността в МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ подотдела и са дадени разпореждания за извършване на допълнителна проверка, пълна инвентаризация на насаждението, обезсилване на ПС и съставяне на АУАН. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед № РД05-309/12.10.2022 г. на Директора на РДГ София. В подотдел 697 „н”, поземлени имоти № 46276.8.408/407, с издадено позволително за сеч № 0643840/05.01.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с очакван добив 335.00 м3 от бял бор, бяла мура, ела и смърч е установено, че са изградени извозни пътища с дължина около 200 л.м. които не са нанесени на одобрения технологичен план и не са обозначени на терен, с налични до тях цели стъбла на дървета, изкоренени от верижна машина. Маркирането на подлежащите за сеч дървета не е извършено върху цялата площ. На пъновете няма задялка, не се различава абревиатурата на КГМ, има само отпечатък с оранжев цвят, като на единични пънове е установен поставен пресен отпечатък с оранжев цвят. Наличие на повредени в основата дървета, поради извозване на добитата дървесина на дълги секции. Има отсечени дървета без КГМ в основата на пъна. Съставен е констативен протокол с. ИАГ № 153107/11.10.2022 г., с който е спряна дейността в подотдела и са дадени разпореждания за извършване на допълнителна проверка, пълна инвентаризация на насаждението, обезсилване на ПС и съставяне на АУАН. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед № РД05- 307/12.10.2022 г. на Директора на РДГ София. В подотдел 695 „ш”, попадащ в поземлен имоти № 46276.8.411, без издавано позволително за сеч, са установени пънове на отсечени 2 бр. дървета от бял бор и ела с общ обем 3.00 пл. м3 стояща дървесина. Съставен е констативен протокол с. Р00 № 011275/11.10.2022 г. Съставен е АУАН с. Р014 № 101288 от 12.10.2022 г. на горския стражар към Община Самоков. В подотдел 696 „в”, попадащ в поземлен имот № 46276.8.411, без издавано позволително за сеч, са установени пънове на отсечени 17 бр. дървета от бяла мура, ела и смърч с общ обем 25.00 пл. м3 стояща дървесина. Съставен е констативен протокол с. Р00 № 011275/11.10.2022 г. Съставен е АУАН с. Р014 № 101428 от 12.10.2022 г. на горския стражар към Община Самоков. За нарушенията в подотдели 695 „ш” и 696 „в” с писмо изх. № РДГ14-10396/25.10.2022 г. е изпратен сигнал до Районна прокуратура Самоков. На 26.10.2022 г. в гр. Самоков на лицето по чл.108, ал. 2 от Закона за горите получило позволителни за сеч в подотдели 696 „б”, 697 „н”, 697 „ж” са съставени 3 бр. АУАН серия Р014 № 101438/26.10.2022 г., № 101296/26.10.2022 г. и № 100643/26.10.2022 г. за това, че не е упражнил контролните си правомощия, като е допуснал изграждането на извозни пътища неотразени в регистрираните технологични планове, както и неограничени на терен с видим знак. Резултатите от гореописаните проверки са отчетени с доклади с вх. № РДГ14- 10193/20.10.2022 г. и № РДГ14-10431/26.10.2022 г. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията. Проверките са извършени от служители на РДГ София и служители на ИАГ. На 10.11.2022 г. е съставаен АУАН Серия Р014 № 100806 на управителя на фирма Пириев Лес ЕООД, за това, че е наредил на неговите подчинени, служители извършващи горскостопански дейности да изградят извозни пътища в подотдели 697 „б“   697 „ж“ и 697 „н“, общинска горска територия в землището на с. Мала църква, общ. Самоков, които не са отразени в електронната система на ИАГ и технологичните планове.
Описание от потребител
Моля за спешна проверка в общински гори на Самоков отдел 696-в, г и съседни, където е установена масова прясна незаконна сеч, в сечище без позволително за добив, и където е бил направена незаконен път и съборена 2021 много дървесна маса, която не е усвоена и гние и създава риск от корояди. Видно е, че дървесината се изкарва от дърводобивната техника на работещата в съседство фирма, поради което всички сечища в района на тези потодели трябва да бъдат спряни, обезсилени позволителните за сеч и фирмата да не се допуска повече в района, като няма кой да пази горите и не може да бъде оказан в контрол върху нея.
Адрес
Мала църква
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.2429638
Дължина (Longitude)
23.5282908

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-9810/11.10.2022 г. - РДГ София

 • от служители на РДГ София и служители на ИАГ

  Сигналът беше потвърден като незаконен,