Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-9853/11.10.2022 г. - РДГ София

Проверките са извършени от служители на РДГ София и служители на ИАГ

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени три сигнала, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ14-9810, 9843, 9853 от 11.10.2022 г., Ви информирам, че съвместно със служители на ИАГ и в присъствие на сигналоподателя, са извършени проверки в землището на с. Мала църква, общ. Самоков, общинска горска територия, стопанисвана от Община Самоков, резултатите от които са следните: В подотдел 696 „б”, поземлен имот № 46276.8.408, с издадено позволително за сеч № 0667807/23.05.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с очакван добив 407.00 м3 от бял бор, ела и смърч е установено, че са изградени извозни пътища с дължина около 250 л.м. които не са нанесени на одобрения технологичен план и не са обозначени на терен, с налични до тях цели стъбла на дървета, изкоренени от верижна машина. Маркирането на подлежащите за сеч дървета не е извършено върху цялата площ. На пъновете няма задялка, не се различава абревиатурата на КГМ, има само отпечатък със светлозелен цвят, като на единични пънове е установен поставен пресен отпечатък със светлозелен цвят. Наличие на повредени в основата дървета, поради извозване на добитата дървесина на дълги секции. Има отсечени дървета без КГМ в основата на пъна. Съставен е констативен протокол с. ИАГ № 153105/11.10.2022 г., с който е спряна дейността в подотдела и са дадени разпореждания за извършване на допълнителна проверка, пълна инвентаризация на насаждението, обезсилване на ПС и съставяне на АУАН. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед № РД05-308/12.10.2022 г. на Директора на РДГ София. В подотдел 697 „ж”, поземлени имоти № 46276.8.408/407, с издадено позволително за сеч № 0667819/23.05.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с очакван добив 983.00 м3 от бял бор, бяла мура и смърч е установено, че са изградени извозни пътища с дължина около 800 л.м. които не са нанесени на одобрения технологичен план и не са обозначени на терен, с налични до тях цели стъбла на дървета, изкоренени от верижна машина, като в съседни подотдели 697 „к”, 696 „а”, ОГТ, за които няма издавани позволителни за сеч, също има изградени извозни пътища. Маркирането на подлежащите за сеч дървета не е извършено върху цялата площ. На пъновете няма задялка, не се различава абревиатурата на КГМ, има само отпечатък със светлозелен цвят, като на единични пънове е установен поставен пресен отпечатък със светлозелен цвят. Наличие на повредени в основата дървета, поради извозване на добитата дървесина на дълги секции. Има отсечени дървета без КГМ в основата на пъна. Съставен е констативен протокол с. ИАГ № 153106/11.10.2022 г., с който е спряна дейността в МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ подотдела и са дадени разпореждания за извършване на допълнителна проверка, пълна инвентаризация на насаждението, обезсилване на ПС и съставяне на АУАН. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед № РД05-309/12.10.2022 г. на Директора на РДГ София. В подотдел 697 „н”, поземлени имоти № 46276.8.408/407, с издадено позволително за сеч № 0643840/05.01.2022 г., за извеждане на групово-постепенна сеч с очакван добив 335.00 м3 от бял бор, бяла мура, ела и смърч е установено, че са изградени извозни пътища с дължина около 200 л.м. които не са нанесени на одобрения технологичен план и не са обозначени на терен, с налични до тях цели стъбла на дървета, изкоренени от верижна машина. Маркирането на подлежащите за сеч дървета не е извършено върху цялата площ. На пъновете няма задялка, не се различава абревиатурата на КГМ, има само отпечатък с оранжев цвят, като на единични пънове е установен поставен пресен отпечатък с оранжев цвят. Наличие на повредени в основата дървета, поради извозване на добитата дървесина на дълги секции. Има отсечени дървета без КГМ в основата на пъна. Съставен е констативен протокол с. ИАГ № 153107/11.10.2022 г., с който е спряна дейността в подотдела и са дадени разпореждания за извършване на допълнителна проверка, пълна инвентаризация на насаждението, обезсилване на ПС и съставяне на АУАН. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед № РД05- 307/12.10.2022 г. на Директора на РДГ София. В подотдел 695 „ш”, попадащ в поземлен имоти № 46276.8.411, без издавано позволително за сеч, са установени пънове на отсечени 2 бр. дървета от бял бор и ела с общ обем 3.00 пл. м3 стояща дървесина. Съставен е констативен протокол с. Р00 № 011275/11.10.2022 г. Съставен е АУАН с. Р014 № 101288 от 12.10.2022 г. на горския стражар към Община Самоков. В подотдел 696 „в”, попадащ в поземлен имот № 46276.8.411, без издавано позволително за сеч, са установени пънове на отсечени 17 бр. дървета от бяла мура, ела и смърч с общ обем 25.00 пл. м3 стояща дървесина. Съставен е констативен протокол с. Р00 № 011275/11.10.2022 г. Съставен е АУАН с. Р014 № 101428 от 12.10.2022 г. на горския стражар към Община Самоков. За нарушенията в подотдели 695 „ш” и 696 „в” с писмо изх. № РДГ14-10396/25.10.2022 г. е изпратен сигнал до Районна прокуратура Самоков. На 26.10.2022 г. в гр. Самоков на лицето по чл.108, ал. 2 от Закона за горите получило позволителни за сеч в подотдели 696 „б”, 697 „н”, 697 „ж” са съставени 3 бр. АУАН серия Р014 № 101438/26.10.2022 г., № 101296/26.10.2022 г. и № 100643/26.10.2022 г. за това, че не е упражнил контролните си правомощия, като е допуснал изграждането на извозни пътища неотразени в регистрираните технологични планове, както и неограничени на терен с видим знак. Резултатите от гореописаните проверки са отчетени с доклади с вх. № РДГ14- 10193/20.10.2022 г. и № РДГ14-10431/26.10.2022 г. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията. Проверките са извършени от служители на РДГ София и служители на ИАГ. На 10.11.2022 г. е съставаен АУАН Серия Р014 № 100806 на управителя на фирма Пириев Лес ЕООД, за това, че е наредил на неговите подчинени, служители извършващи горскостопански дейности да изградят извозни пътища в подотдели 697 „б“   697 „ж“ и 697 „н“, общинска горска територия в землището на с. Мала църква, общ. Самоков, които не са отразени в електронната система на ИАГ и технологичните планове.
Описание от потребител
С екип на ИАГ са обходени подотдели 696-б, 697-ж и 697-н в общински гори на Самоков, при което са установени километри незаконни пътища, покрай които са избутани стотици изкоренени дървета, които не са предвидени за сеч. Покрай пътищата се изсичат прекомерно горите чрез изваждане само най-дебелите дървета с по-висока интензивност от разрешеното, резултат както от неправилно локално пресилено маркиране, така и от незаконни често изключително стръмни пътища с риск за ерозия, както и от домаркиране на незаконна сеч на десетки дървета, видима по прясна боя и пръски върху зелена трева и стърготини. Самите марки не отговарят на закона - 90% са без задялка, без КГМ и номер, само отпечатък с боя. Технолигните планове се правят след прокарването на пътища с цел узаконяване. Сечите трябва да се отменят, позволителните обезсилят и договорите с фирмите нарушители да се прекратят, защото видимо няма кой да контролира фирмите. Горският на общината няма джип, а бригадите са с най-модерна техника!
Адрес
Мала църква
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.24675872288036
Дължина (Longitude)
23.525282552036415

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-9853/11.10.2022 г. - РДГ София

 • Проверките са извършени от служители на РДГ София и служители на ИАГ

  Сигналът беше потвърден като незаконен,