Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10338/25.10.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София и ИАГ

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в РДГ София, с вх. № РДГ14-10338 от 25.10.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София съвместно със служители на ИАГ са извършили проверка в подотдел 868 „г”, землище на с. Огоя, общ. Своге, ДГТ на ТП „ДГС Своге”, при която са установили следното: За подотдела има издадено позволително № 0687317 от 15.09.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 60 % на площ 28.8 ха и очакван добив 5338.00 пл. м3. Досието съдържа всички изискуеми документи, като на 24.10.2022 г. е регистриран в информационната система на ИАГ технологичен план № 2 в който са нанесени новоизградени извозни пътища, с обща дължина 1300 м, ремонтирани извозни пътища с обща дължина 1200 м и изнесен временен склад. На терен е установено, че новоизградените пътища не са ограничени с видим знак върху оставащите на корен дървета и са изградени преди регистрирането на технологичен план № 2 в ИС на ИАГ. При изграждане на временните извозни пътища се е формирало натрупване на земна и скална маса в коритото на постоянно водно течение тангиращо с подотдела. Предвидената сеч с интензивност 60 % не отговаря на състоянието и извършеното маркиране в насажадението. Средната степен на повредите не надвишава 25 % за общата площ, налични са обособени участъци в които степента на повреди варира от 10 % до 90 %, както и участъци в които няма повреди. През 2020 г. в насаждението е водена отгледна сеч – пробирка по ПС № 0564349/02.07.2022 г. , с интензивност 15 % върху площ от 5.0 ха, като подлежащите за сеч дървета са маркирани с боя с оранжев цвят. Същият цвят боя е използван при маркиране на насаждението за извеждане на принудителна сеч по позволително № 0687317 от 15.09.2022 г. което е в нарушение н чл. 66, ал. 3 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за КОГТ. КГМ серия А № 8144 е установена на отсечени и стоящи дървета, но същата не е вписана в издаденото позволително за сеч и карнет описа.По информация и дадени писмени сведения от лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ - , притежаващо КГМ серия А № 8144, същият е участвал в маркирането на насаждението през 2022 г. От служители на ИАГ е съставен АУАН серия Р014 № 100709/25.10.2022 г. за това, че в качеството си на лице по чл. 235 от ЗГ е извършил маркиране на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ дървета за сеч в подотдел 868 „г” земл. с. Огоя, общ. Своге, която е държавна горска територия, като същият не е служител на ТП „ДГС Своге” и дейността по маркиране не му е възложена съгласно изискванията на чл.10, ал. 8 от НУРВИДГТ, като същото лице не е описано в издаденото позволително за сеч и одобрения карнет-опис за извършено маркиране в подотдел 868 „г”. Съставен е констативен протокол сер. ИАГ № 153128/25.10.2022 г. с който е спряна дейността в обекта за срок от три работни дни. За резултатите от проверката е изготвен доклад с вх. № РДГ14-10406/26.10.2022 г. Позволителното за сеч е обезсилено със Заповед № РД 05-332/26.10.2022 г. на Зам. Директора на РДГ – София. На 27.10.2022 г. с изх. № РДГ14-10491 е изпратен сигнал до ТО Своге към РП – Костинброд за преценка на наличие на достатъчно данни за извършено престъпление. Изпратено е писмо изх. № РДГ14-10494/27.10.2022 г. до Директора на СЗДП ДП Враца за установеното при проверката и последващите действия по случая. С изх. № РДГ14-10517/28.10.2022 г. е изпратено писмо до Директора на ТП „ДГС Своге” за отстраняване на установените натрупани земна и скална маса в коритото на постоянното водно течение, тангиращо с подотдела. В законоустановения срок предстои съставяне на АУАН на виновните лица. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насаждението. Проверката е извършена от служители на РДГ София и ИАГ На Ваш No ИАГ-26700/02.11.2022 г. Относно: предприемане на действия, във връзка с извършена проверкав землището на с. Огоя, подотдел 868 „г”, държавна горска територия Във връзка с подаден сигнал чрез платформата „Защити гората” за землището на с. Огоя, подотдел 868 „г”, държавна горска територия, регистриран в РДГ – София с вх. рег. инд. No РДГ14-10338/25.10.2022 г. до момента е извършено следното: 1. На 25.10.2022 г. е извършена теренна проверка от служители на ИАГ и РДГ-София, в присъствието на зам. директора на ТП „ДГС Своге”, като е установено следното: За подотдела има издадено позволително за сеч за извеждане на принудителна сеч с интензивност 60 % на площ 28.8 ха и очакван добив 5338.00 пл. м3. Маркирането на насаждението е извършено в нарушение на правилата за съответната сеч. Установено е, че предвидената сеч с интензивност 60 % не отговаря на състоянието и извършеното маркиране в насаждението. Средната степен на повредите не надвишават 25 % за цялата площ на подотдела. Подотдела е включен в одобрено план-извлечение за извеждане на принудителна сеч с интензивност 60%, част от множеството подотдели пострадали от снеговал/снеголом в началото на 2021 г., за които са одобрени план-извлечения и издадени предписания от РДГ- София. Посочената интензивностопределя прогнозния процент на повредите в насаждението, койтоможе да се различава от действителния такъв на терен, получен след маркиране и кубиране на дървостоя на повредените дървета. Във връзка с горното еизпратено писмо изх. No РДГ14-10672/01.11.2022 г. до всички териториални поделения и общини в обхвата на дейност на РДГ–Софияза спазване на нормативните изисквания при маркиране и извеждане на санитарни и принудителни сечи. В подотдела са направени нови извозни пътища с дължина 1300 л.м., които не са ограниченина терен, с коетоне е спазена разпоредбата на чл.53 ал.7 отНаредбаNo 8/05.08.2011 г. за сечите в горите.Съставен е АУАНNo 100834 от15.11.2022 г. срещу фирма ,,Виксан рай‘‘ ЕООД–в качеството й на търговец по чл. 241 от Закона за горите за не спазване на одобрения технологичен план при дейността по добив на дървесина. Установено е, че при изграждане на извозните пътища се е формирало натрупване на земна и склана маса в коритото на постоянно водно течение, тангиращо с подотдела, с което не е спазена разпоредбата на чл. 47 ал.4 от Наредба No 8/05.08.2011 г. за сечите в горите.Сизх.No РДГ14-10517/28.10.2022г.е изпратено писмо до ДиректоранаТП„ДГССвоге”за отстраняване на установените натрупани земна и скална маса в коритото на постоянното водно течение, тангиращо с подотдела. Маркирането на принудителната сеч е извършено с оранжев цвят боя, като със същият цвят е извършено маркирането на подотдела през 2019 г. за предвидената по ГСП пробирка 15%. Със същото не е спазена разпоредбата на чл. 66, ал.3 от Наредба No1 за Контрол и опазване на горските територии. Предстои съставяне на АУАН в законоустановения срок. Позволителното за сеч за подотдел 868„г”еобезсилено със ЗаповедNoРД05- 332/26.10.2022 г. на Зам. Директора на РДГ–София. Заповедта е връчена срещу подпис на 27.10.2022 г. на лицето издало и лицето, получило позволителното за сеч. Издаден е ПОС No 663197/04.11.2022 г. По информация и дадени писмени сведения от лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ- и притежаващо КГМ серия А No 8144, същият е участвал в маркирането на насаждението през 2022 г. , като е установено , че са отсечени и стоящи дървета, но същата КГМ не е вписана в издаденото позволително за сеч и карнет-описа. От служители на ИАГ е съставен АУАН на същия за това, че в качеството си на лице по чл. 235 от ЗГ е извършил маркиране на дървета за сеч в подотдел 868 „г” земл. с. Огоя, общ. Своге, която е държавна горска територия, като същият не е служител на ТП „ДГС Своге” и дейността по маркиране не му е възложена съгласно изискванията на чл.10, ал. 8 от НУРВИДГТ, като същото лицене е описано в издаденото позволително за сеч и одобрения карнет-опис за извършено маркиране в подотдел 868 „г”. Изпратено е писмо изх. No РДГ14-10494/27.10.2022 г. до Директора на СЗДП ДП за установеното при проверката и последващите действия по случая. Изискани са и представени писмени обяснения от –главен горски инспектор, в качеството му на лице извършило теренната проверка на представеното за разглеждане план-извлечение. На 11.11.2022 г. е извършена допълнителна проверка от служители на РДГ–София, във връзка с подаден сигнал с рег. инд. РДГ 14-10986/11.11.2022 г. на РДГ–София. На временния склад е установено наличие на 21 пр.куб.м. дървесина от бук, която е задържана с КП Серия Р00 No 012291 от 11.11.2022 г. и оставена с РОП Серия Р014 No 001648/11.11.2022 г. на зам. директор на ТП „ДГС Своге” до установяване на произхода й, във връзка подаден сигнал с изх. No РДГ14-10491 /27.10.2022 г. до ТО Своге към РП–Костинброд за преценка на наличие на достатъчно данни заизвършено престъпление. Във връзка с приложеното обяснение от лице по чл. 235 от Закона за горите към съставения АУАН Серия Р014 No 100709/25.10.2022 г., чиято КГМ серия А No 8144 е открита в подотдел 868 „г”, е изискана информацияот маркиращия лесовъд на подотдела горски стражар в ТП „ДГС Своге”, което прилагаме. Относно постъпилите писмени обяснения от маркиращия лесовъд на подотдел 868 ,,г‘‘– на длъжностгорски стражар приТП ДГС Свогеи извършена допълнително теренна проверка на 11.11.2022 г. от служители на РДГ София в посочения подотдел е изпратен писмо–сигнал с изх. No РДГ 14–11108 от 15.11.2022 г. от страна на РДГ София с молба да бъде приобщено към изпратения сигнал с изх. No РДГ14–10491 от 27.10.2022 г. до ТО–Своге към РП Костинброд.
Описание от потребител
Моля да бъде извършена спешна проверка и да бъде отменено позволителното за сеч за под отдел 868-г на ДГС Своге, в който при предварителен обход на цялото насаждение с независими лесовъди е установено: и си че се почти на голо с интензивност 60% гора с минимални щети от ледолом. Маркирани за сеч са едва 5-10% от гората, като дори половината от тези маркирани дървета са са само с единични счупени колони и здрави корони! Заснета е цялата гора как не е маркирана. Единствената допустима лесовъдска мярка е отгледна сеч с изваждане на единични пречупени дървета с интензивност не повече от 15%. Отделно гората се изсича незаконно с фалшива прясна марка (има и зелено още фалшивите)!! Незаконно се унищожава и река Девич с булдозера на фирмата Виксън рай ООД, и се прокарват пътища, които до 16:00 часа днес не са били предвидени в технологичен план. Резултатите от тази схема са видни в стари сечища на фирмата - напълно унищожени гори и незаконна сем на хиляди кубици дърва. ДГС трябва да се закрие.
Адрес
с. Огоя, общ. Своге
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.912529430653976
Дължина (Longitude)
23.575118601829647

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10338/25.10.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София и ИАГ

  Актуализира информацията за разследването,

 • служители на РДГ София и ИАГ

  Сигналът беше потвърден като незаконен,