Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10337/25.10.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени три сигнала, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ14-10337 от 25.10.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София са извършили проверка в землището на с. Огоя, общ. Своге, общинска и държавна горска територия, при която са установили следното: В подотдели 884 „и”, „к”, „л”, „8” – общинска горска територия, без издавани позволителни за сеч, нарушенията са установени от служители на Община Своге, като са измерени всички пънове на отрязаните дървета (независимо дали са отрязани през настоящата година или предходни години) и са ги маркирали с червена боя с КГМ Б 4777, за които са съставени констативни протоколи от 23.09.2022 г. С писмо на Община Своге с изх. № 24-00-383/10.10.2022 г. е уведомена РДГ София, изпратен е сигнал до Районна прокуратура Своге с изх. № РДГ14-10097/18.10.2022 г. Изнесеното в сигнала, че в подотдел 884 „л” има поставен знак от проверяващите, който удостоверява, че отсечените пънове са законно отрязани неотговаря на истината. В подотдел 884 „л” има пръски отстрани на пъновете, наподобяващи законно маркиране, но върху тях има единствено отпечатък от КГМ Б 4777 с червена боя. На границата на подотдел 884 „и” и 884 „з” действително на терен има пънове на които има поставен знак за законно отрязани дървета, на които отстрани има поставена КГМ Б 2840 с оранжева боя и отпечатък върху пъна от КГМ Б 4777 с червена боя. Тези пънове съгласно извършеното очертаване на терен от служители на ДГС Своге и GPS устройство, собственост на РДГ София, марка Trimblе попадат в подотдел 884 „з”. Съгласно GPS устройство, собственост на община Своге, марка GIS, тези пънове попадат в подотдел 884 „и”. В случая става въпрос за дървета, попадащи в ивица с широчина 1-2 метра в граничната зона на подотдели 884 „и” и 884 „з”. В сигнала некоректно е посочено, че в подотдел 884 „к” има пънове на отрязани дървета, които не са маркирани с КГМ Б 4777 с червена боя. Съгласно използваното при проверката GPS устройство, тези пънове на отрязани дървета попадат в подотдел 884 „б” – държавна горска територия. В подотдел 884 „б”, по границата с подотдел 884 „к” е МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ констатирана сеч на 35 бр. немаркирани с КГМ дървета от дървесен вид бук и без издадено позволително за сеч, като пъновете са измерени и маркирани с червена боя с КГМ Б 2505. Дървесината е извозена от мястото на нарушението. За установеното е изпратен сигнал до районна прокуратура Своге с изх. № РДГ14-10831/08.11.2022 г. Съставен е протокол за извършена проверка отчетен с доклад с вх. № РДГ14-10428 от 26.10.2022 г. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията. Проверката е извършена от служители на РДГ София.
Описание от потребител
Моля да се извърши повторна проверка в подотдели 884-и, к, л по границите с 884-з на ДГС Своге, където е установена незаконна сеч, която е прикрита при предходни проверки. В 884-л и -и има десетки отразани дървета с фалшиви пресни оранжеви марки, вкл. на дървета с граници за собственост, които са отбелязани от проверяващи като законни. В 884-к има участъци с нарочно пропуснати незаконни пъни без червена марка от проверяващ с марка Б4777, пак там и в 884-з има нова кгм от лятото с марка номер Б2840 (на служител, който вече не работи в ДГС!) с цел узаконяване на незаконна сеч. Следва всички служители, допуснали/прикрили нарушенията да бъдат уволнени, вкл. ръководството на ДГС, а фирмата да не бъде повече допускана в ДГТ, с оглед невъзможността за ефективен контрол в горите и липсата на работеща съдебна система. Гражданите не са длъжни да вършат работата на горските служби и прокуратурата.
Адрес
с. Огоя, Община Своге
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.91607711413007
Дължина (Longitude)
23.591670407284322

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10337/25.10.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,