Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10627/01.11.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в РДГ София, с вх. РДГ14-10627 от 01.11.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София на 01.11.2022 г. са извършили проверка на мястото посочено в сигнала, което попада в подотдел 326 „я”, землище на с. Осеновлаг, общ. Своге, ДГТ на ТП „ДГС Своге”, при която са установили следното: За подотдел 326 „я” има издадено позволително за сеч No 0680591 от 12.08.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 100 % на площ 1.0 ха и интензивност 30 % на площ 1.6 ха. В „Особени положения по провеждането на сечта” на карнет описа е вписана интензивност 60 %. Площта на подотдела в която ще бъде изведена принудителна сеч с интензивност 100 % не е ограничена на терена. Границите на насаждението са отразени трайно на терена с две успоредни линии, оранжев цвят боя, като по такъв начин е отразен и проектирания тракторен временен извозен път, част от който е изграден. Установени са единични закачени дървета. Значителна част от повредената дървесина се намира от двете страни на дерето. Всички повалени и изкъртени дървета не са маркирани с КГМ, а върху пъновете на отрязаните дървета в основата личи отпечатък от КГМ, чийто номер не се чете. Почистването на сечището не се извършва съгласно посоченото в позволителното за сеч. Регистрирания в електронната система на ИАГ технологичен план No 2 не е подписан от лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, като същият е приложен в досието на насаждението. Съставен е констативен протокол с. Р00 No 010687/88 от 01.11.2022 г. с който е спряна дейността в сечището са срок от три работни дни, отчетен с доклад с вх. No РДГ14-10693/ 02.11.2022 г. Позволителното за сеч е спряно със Заповед No РД 05-348/04.11.2022 г. на Зам. Директора на РДГ – София до отстраняване на нарушенията.
Описание от потребител
Моля да бъде проверен подотдел 326-я в ДГС Своге и да му бъде обезсилено позволителното за сеч, тъй като фирмата Експрес 79 ЕООД е оставена да сече стръмна вековна букова гора със санитарна сеч 100/30%, като гората с изключение на ледолом е напълно здрава! Няма граници на ледолом 100%, а в останалата част за 30% сеч са маркирани само 7-8 дървена, и то предимно буки със здрави корони! Няма граници за прокарните нови извозен път и плац през 2 подотдела. Ако се продължи пътят надолу ще унищожи цялата гора. Незаконната сеч е прясно домаркирана (на един пън има боя и върху пъна), с пресни свежи задялки и боя нърху есенните листа. Моля да бъдат предадени на прокурор и служителите, разпоредили и одобрили санитарна сеч на предимно здрава гора (с изкл. на ледолома). Незаконно отсечена е и ЕСД, която следва да бъде конфискувана, а пътят възстановен до естествения ландшафт.
Адрес
Осеновлаг
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.968904339972305
Дължина (Longitude)
23.517312649948042

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10627/01.11.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,