Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10626/01.11.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в РДГ София, с вх. No РДГ14-10626 от 01.11.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София на 01.11.2022 г. са извършили проверка на мястото посочено в сигнала, което попада в подотдел 312 „р”, землище на с. Осеновлаг, общ. Своге, ДГТ на ТП „ДГС Своге”, при която са установили следното: За подотдел 312 „р” има издадено позволително за сеч No 0687801 от 19.09.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 80 % на площ 1.5 ха, а в действителност е установено, че в голяма част от насаждението дървесината е усвоена на 100 %. Единствено в горната част на подотдела в близост до електропровода не е извършван добив на дървесина. Насаждението е с влошено санитарно състояние. Не е спазено вписаното в „Особени положения по провеждането на сечта” на карнет опис, че маркирането в близост до урбанизираната територия ще бъде извършено с по ниска интензивност с цел запазване на жилищните постройки. Установена е сеч на 6 бр. дървета от бук, немаркирани с КГМ и невписани в позволителното за сеч. Почистването на сечището не се извършва съгласно посоченото в позволителното за сеч. Съставен е констативен протокол с. Р00 No 010408 от 01.11.2022 г. с който е спряна дейността в сечището са срок от три работни дни, отчетен с доклад с вх. No РДГ1410693/.02.11.2022 г. Позволителното за сеч е обезсилено със Заповед No РД 05-340/ 03.11.2022 г. на Зам. Директора на РДГ – София. Изпратено е писмо с изх. No РДГ14-10806/07.11.2022 г. до директора на ТП ДГС Своге за предприемане на действия по укрепване на терена. С писмо изх. No РДГ14-10826/08.11.2022 г. е сезирана Районна прокуратура Своге.
Описание от потребител
Моля да бъде проверен подотдел 312-р в ДГС Своге и да му бъде обезсилено позволителното за сеч, тъй като фирмата Експрес 79 ЕООД е оставена да сече черборова горавърху стръмен терен със санитарна сеч 100/30%, като е останала гора със здрави дървета, но предвидена за 100% сеч! Няма ясни граници на зоната 100% сеч, а в останалата част за 30% сеч няма маркирани толкова дървета, и фирмата си позволява незаконната сеч на дървета без марки извън зона 100%, вкл. на бук, който не е разрешен. Безумно е заради единични пречупени дървета да се изсича почти на голо гора, която още години може да изпълнява основната си почвозащитна цел и да позволи на широколистните дървета да възобновят гората върху ерозиралия склон над селото.
Адрес
Осеновлаг
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.965397285858835
Дължина (Longitude)
23.54874283177301

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10626/01.11.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,