Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като законен

Статус на сигнала
Законен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10623/01.11.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. No РДГ14-10623 от 01.11.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София на 01.11.2022 г. са извършили проверка на мястото посочено в сигнала, което попада в подотдел 309 „н”, землище на с. Осеновлаг, общ. Своге, ДГТ на ТП „ДГС Своге”, при която са установили следното: За подотдел 309 „н” има издадено позволително за сеч No 0693375 от 26.10.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 70 % на площ 6.0 ха и очакван добив 856.00 пл. м3. Установено е, че предвидената интензивност от 70 % не отговаря на състоянието на насаждението в частта в която не е проведена сеч. Степента на повреди изразена в проценти е различна в отделните части на насаждението, като варира от 5-10 % до 30-40 % в различните участъци, като има и такива, незасегнати от повреди. Общата степен на повредата не надвишава 40 %, която съответства и с маркирането на повредените дървета. В частта в която е проведена сеч, са установени налични повалени дървета (неразкроени на секции), със здрави физиологични и морфологични показатели. Отсечените здрави дървета са маркирани в основата на пъна с боя с оранжев цвят и неясно определим отпечатък. В сечището са установени разхвърляни битови отпадъци. Съставен е констативен протокол с. Р00 No 010792 от 01.11.2022 г. с който е спряна дейността в сечището са срок от три работни дни, отчетен с доклад с вх. No РДГ14-10689/ 02.11.2022 г. Позволителното за сеч е обезсилено със Заповед No РД 05-341/03.11.2022 г. на Зам. Директора на РДГ – София. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията.
Описание от потребител
Моля да бъде проверен подотдел 309-н в ДГС Своге и да му бъде обезсилено позволителното за сеч, тъй като фирмата Експрес 79 ЕООД е оставена да сече стръмна борова гора със санитарна сеч 70%, като гората с изключение на 10-20% пречупени дървета е напълно здрава! Маркиране са само тези 10-20% пречупени дървета, а останалите здрави се секат незаконно без марки. Моля да бъдат предадени на прокурор и служителите, разпоредили и одобрили санитарна сеч на предимно здрава гора (с изкл. 10-20% пречупени). Незаконно отсечена е и ЕСД, която следва да бъде конфискувана, доколкото не е предвидена и разрешена. Безумно е заради единични пречупени дървета да се изсича почти на голо гора, която още години може да изпълнява основната си почвозащитна цел и да позволи на широколистните дървета да възобновят гората върху ерозиралия склон над селото.
Адрес
Осеновлаг
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.97397992045988
Дължина (Longitude)
23.533147601167904

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10623/01.11.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София

  Сигналът беше потвърден като законен,