Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10617/01.11.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София.

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. No РДГ14-10617 от 01.11.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София на 01.11.2022 г. са извършили проверка в на мястото посочено в сигнала, което попада в подотдел 329 „н”, землище на с. Осеновлаг, общ. Своге, ДГТ на ТП „ДГС Своге”, при която са установили следното: За подотдел 329 „н” има издадено позволително No 0692420 от 19.10.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 40 % на площ 11.5 ха и очакван добив 729.00 пл. м3. Установено е, че в действителност насаждението е с 40 % повреди, а не 10 % както е посочено в сигнала. Маркирането на насаждението не е цялостно, като много малка част от повредените дървета са маркирани за сеч, но същевременно са маркирани неотсечени напълно здрави, при което след сечта ще се образуват голи петна. Установени са пънове на немаркирани дървета, отбелязани по челата с КГМ и червена боя, за които има съставен констативен протокол от горския стражар на ОУ. В сечището има реновирани стари и изградени нови извозни пътища отбелязани в технологичния план. При изграждането на нов извозен път действително е прекъснат съществуващ стар път водещ до една от махалите, като е разрушен до степен невъзможна за ползване. Съставен е констативен протокол с. Р00 No 010444/01.11.2022 г., с който е спряна дейността за три дни, дадено е разпореждане да бъде възстановен прекъснатият път, както и да предприеме мерки за откриване на нарушителя и съставяне на АУАН по констатираното от тях нарушение, отчетен с доклад с вх. No РДГ14-10714.03.11.202 г. Позволителното за сеч е обезсилено със Заповед No РД 05-347/04.11.2022 г. на Зам. Директора на РДГ – София. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията.
Описание от потребител
Моля да бъде проверен подотдел 326-н в ДГС Своге и да му бъде обезсилено позволителното за сеч, тъй като фирмата Експрес 79 ЕООД е оставена да сече незаконно здрава борова гора със санитарна сеч 40%, като гората с изключение на 10% пречупени дървета е напълно здрава! Маркиране няма, освен 4-5 пресни марки, вкл. върху отрези, на незаконната сеч. Прокарват се незаконно стотици метри нови извозни пътища, като е прекъснат единствения стар път към махалата под 326-п. Моля да бъдат предадени на прокурор и служителите, одобрили санитарна сеч на предимно здрава гора (с изкл. 10% пречупени). Незаконно отсечена е и строителна дървесина, нарязана на дърва по 1 м, която всичката следва да бъде конфискувана, доколкото няма маркирана законна сеч в гората. Безумно е заради единични пречупени дървета да се изсича почти на голо гора (особено над незаконните пътища), която още години може да изпълнява основната си средообразуваща цел и да позволи на широколистните дървета да възобновят гората.
Адрес
Брезовдол
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.97251295249497
Дължина (Longitude)
23.501785145205616

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10617/01.11.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София.

  Сигналът беше потвърден като незаконен,