Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10614/01.11.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. No РДГ14-10614 от 01.11.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София на 02.11.2022 г. са извършили проверка в подотдели 341 „к”, „м” землище на с. Брезовдол, общ. Своге, ДГТ на ТП „ДГС Своге”, при която са установили следното: За подотдел 341 „к” има издадено позволително No 0690245 от 04.10.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 70 % на площ 4.3 ха и очакван добив 359.00 пл. м3. Установено е, че не е извършено маркиране на повредените дървета, които са основно в горната част на подотдела където сечта не е изведена. В долната част на подотдела в която сечта е изведена покрай основния път, дърветата са маркирани с КГМ с неясен отпечатък. Не са изграждани пътища. Сечището не се почиства съгласно технологичния план. Съставен е констативен протокол с. Р00 No 010445/02.11.2022 г., с който е спряна дейността за три дни, отчетен с доклад с вх. No РДГ14-10716/03.11.2022 г. Позволителното за сеч е обезсилено със Заповед No РД 05-345/04.11.2022 г. на Зам. Директора на РДГ – София. За подотдел 341 „м” има издадено позволително No 0690244 от 04.10.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 70 % на площ 0.6 ха и очакван добив 70.00 пл. м3. Установено е, че не е извършено маркиране на повредените дървета, които са в частта на подотдела където сечта не е изведена. Сечта е изведена върху 1/3 част от подотдела в която дърветата са маркирани с КГМ с неясен отпечатък. Не са изграждани пътища. Сечището не се почиства съгласно технологичния план. Съставен е констативен протокол с. Р00 No 011964/02.11.2022 г., с който е спряна дейността за три дни, отчетен с доклад с вх. No РДГ14-10720/03.11.2022 г.. Позволителното за сеч е обезсилено със Заповед No РД 05- 346/04.11.2022 г. на Зам. Директора на РДГ – София. В законоустановения срок ще бъдат съставени АУАН на виновните лица. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията. Проверките са извършени от служители на РДГ София.
Описание от потребител
Моля да бъде проверен подотдел 341-к и-м в ДГС Своге и да му бъде обезсилено позволителното за сеч, тъй като фирмата Експрес 79 ЕООД е оставена да сече стръмна борова гора със санитарна сеч 70%, като поради невъзможност да достигнат до наистина повредени и паднали дървета в горната част на потодел "к" фирмата вече сече незаконно здрави борове без марки или с пресни фалшиви марки със здрави върхове намерени на терен! Има маркирани и неотсечини здрави дървета, вкл. с граници. Незаконно отсечената дървесина е складирана на пътя и следва да бъде конфискувана, доколкото не е предвидена и разрешена. Безумно е заради пропусната отгледна сеч и единични пречупени дървета да се изсича почти на голо гора, която още години може да изпълнява основната си почвозащитна цел и да позволи на широколистните дървета да възобновят гората.
Адрес
Брезовдол
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.97015337503746
Дължина (Longitude)
23.4948366152177

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10614/01.11.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,