Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-10986/11.11.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени три сигнала, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. No РДГ14-10618/01.11.2022 г., No РДГ14-10620/01.11.2022 г. и No РДГ14- 10986/11.11.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София на 01.11.2022 г. са извършили проверка на мястото посочено в сигнала, което попада в подотдел 306 „в1”, землище на с. Осеновлаг, общ. Своге, ДГТ на ТП „ДГС Своге”, при която са установили следното: За подотдел 306 „в1”, ДГТ на ТП „ДГС Своге” има издадено позволително за сеч No 0678922 от 03.08.2022 г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 100 % за иглолистните видове и 20 % за широколистните видове на площ 9.5 ха и очакван добив 1154.00 пл. м3. Насаждението е в лошо санитарно състояние вследствие на снеголом през 2021 г, като сортиментната ведомост е изчислена по ГСП от 2015 г. Новоизградените извозни пътища са обособени в технологичния план и са с обща дължина от 900 м. Насаждението е оградено с трайни граници на терен и има поставена информационна табела. Състоянието на насаждението отговаря на предвидената сеч. Сечта в подотдела е изведена на повече от 1.0 ха с новоизградените извозни пътища, като от подотдела са транспортирани 558.72 м3 от общо по позволително за сеч 1154.00 м3, с издадени 18 бр. превозни билети. 15 бр. от превозните билети са издадени от изнесен временен склад на подотдела в м-ст „Ракьов лак”. Превозен билет No7683/00170 от 17.10.2022 г. по GPS координати е издаден от разклона за с. Брезов дол, намиращ се под подотдел 306 „в1”, останалите 2 бр. ПБ са издавани на около 200 м. от временният склад на подотдел 306 „в1”, м-ст „Зимнишки дол”. Подотдел 306 „я”, съседен на 306 „в1” е собственост на физически лица. В подотдела не е констатирана незаконна сеч. За подотдел 307 „е”, съседен на 306 „в1”, собственост на ТП „ДГС Своге” има пуснат сигнален лист от горския стражар на охранителни участък. В подотдела не е констатирана незаконна сеч. Съставен е констативен протокол с. Р00 No 011891/01.11.2022 г., отчетен с доклад с вх. No РДГ14-11034/14.11.2022 г. На 11.11.2022 г. в подотдела е извършена повторна проверка, при която е установено, че проверените временни извозни пътища са отразени на схемата на одобрения и прикачен технологичнен план, регистриран на 12.08.2022 г. в системата на ИАГ. Не е спазено изискването на чл. 50, ал. 9 от Наредба No 8 за сечите в горите, да се ограничат с трайна боя оставащите на корен дървета по границите на извозните пътища, за което е съставен КП No 011893/11.11.2022 г. и е дадено предписание за обозначаване границите на извозните пътища. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията.
Описание от потребител
При извършена проверка на 08.11.22 г. е установено, че незаконната сеч в подотдел 868-г на ДГС Своге, прикрита върху пъните с марка 8144 на частно лице (сн.4-5), не е квалифицирана с червена КГМ като незаконна сеч и не е конфискувана налична на склад дървесина от 20 м3, в близост до тази незаконна сеч, а се маркира за нова сеч. А сечта в отдел 306-в1 не е спряна и обезсилена, въпреки установена незаконна сеч с изграждане на стотици метри незаконни пътища (сн.3). Незаконната сеч и незаконните пътища са престъпления. Моля да се опишат като незаконна сеч пъните с марка 8144, да се конфискува дървесината на склад, да се предадат на прокурор данните за незаконта сеч и незаконни пътища!!, да се обезсилят и недопускат сечи в 868-г и 306-в1, докато не приключат прокурорските проверки и съсебни дела за престъпленията в двата подотдела, като обекти на местопрестъпленията!!! В противен случай фирмите Виксан рай и Експрес 79 могат да прикрият или да се възползват от извършените престъпления.
Адрес
Огоя-Осеновлаг
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.91375845893404
Дължина (Longitude)
23.573282127047325

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-10986/11.11.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,