Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-11554/28.11.2022 г. - РДГ София

инж. Владимир Минчев – главен горски инспектор, съвместно с Ивайло Бенов – главен специалист горски инспектор и Слави Павлов– главен специалист горски инспектор

Отговор от ИАГ относно сигнала

я, с вх. No РДГ 14-11554 от 28.11.2022 г., относно извършени проверки през последните 4 месеца, в землището над с. Огоя (отдели 384 –р, 883, 879,880,881 , 884 и 886), Ви представяме следната информация. В периода от 10.09.2022 г. до 20.09.2022 г., служители на РДГ София - инж. Владимир Минчев – главен горски инспектор, съвместно с Ивайло Бенов – главен специалист горски инспектор и Слави Павлов– главен специалист горски инспектор са извършили проверка в подотдели 883 „г“ и 883 „е“, землище с. Огоя, община Своге, собственост на юридически лица, за които през 2022 г. няма издавани позволителни за сеч. При теренната проверка е установена сеч в подотдел „883 „г“, землище с. Огоя, община Своге, на немаркирани с контролна горска марка 387 бр. дървета, от смесен произход възлизащи на 189 пл. м.³ стояща маса, съгласно изготвена сортиментна ведомост. В подотдел „883 „е“, землище с. Огоя, община Своге, е установена сеч на немаркирани с контролна горска марка 305 бр. дървета от бук и 64 бр. дървета от бял бор. Размера на нарушението възлиза на 278 пл. м.³ стояща маса от бук и 27 пл. м.³ стояща маса от бял бор, съгласно изготвени сортиментни ведомости. Резултатите от извършената проверка са обективирани в изготвен констативен протокол No 011974 от 21.09.22 г. В периода от 24.09.2022 г. до 26.09.2022 г. служители на РДГ София - инж. Владимир Минчев – главен горски инспектор, съвместно със Слави Павлов– главен специалист горски инспектор, в присъствието на наетия рег. лесовъд при „Виксан Рай“ ЕООД, инж. Христо Янев – зам.-директор на ТП ДГС Своге и Цветелин Драгневски – горски стражар при ТП ДГС Свогеса извършили проверка на подотдели 884 „з“, 884 „и“ и 884 „к“. За подотдел 884 „з”, държавна горска територия, попадащ в землището на с. Огоя, община Своге, е издадено позволително за сеч No 0636947/01.11.2021г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 50 % и очакван добив 1704 м³ върху площ 24,8 ха. Подлежащите за сеч дървета са маркирани с оранжева боя. Граничната територия с друг вид собственост е трайно обозначена на терен. По позволителното за сеч са издадени 61бр. превозни билети за експедиция на 320,95 м³ дърва. Издаден е протокол за освидетелстване No 0626804/04.01.2022г. с добити 321 м³. За подотдел 884 „з” е издадено позволително за сеч No 0662858/11.04.2022г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 50 % и очакван добив 1383 м³ върху площ 24,8 ха – преходен остатък от 2021г. По позволителното за сеч са издадени 107 бр. превозни билети за експедиция на 753,03 м³. Поради прекратяване на трудовите отношения на инж. Кръстев с ТП ДГС Своге,е издаден протокол за освидетелстване No0652986/01.08.2022г. с добити на 753м³. X Рег. номерЗа подотдел 884 „з” е издадено и трето позволително за сеч No 0678458/02.08.2022г. за извеждане на принудителна сеч с интензивност 50 %и очакван добив 630 м³ върху площ 11,3 ха – преходен остатък от позволително за сеч No 0662858/11.04.2022г. По позволителното за сеч са издадени 88 бр. превозни билети за експедиция на 816,90 м³ дърва. Общо по трите позволителни за сеч са издадени 256 бр. превозни билети за експедиция на 1890,88 м3. След извършените измервания и изготвени сортиметни ведомости е установено, че през 2021 г. за отрязани 1002 бр. дървета, възлизащи на 250 м³ лежаща маса, а за 2022 г. са отсечени 3316 бр. дървета, възлизащи на 1030 м³ лежаща маса. Общо отсечени дървета, съгласно изготвена сортиментна ведомост – 1281 м³ лежаща маса. Сечището не е почистено, съгласно указанията дадени в одобрения технологичен план и позволителното за сеч. В сечището има повалени, но неразкроени стъбла, както и налична дървесина нарязана на секции с дължина 1 м. На временния склад на подотдела има налична дървесина в размер на 16 пр. м³ дърва за огрев, равняващи се на 8,8 м³. Гранично с подотдел 884 „з” са подотдели 884 „и” и 884 „к” – общинска горска територия. И за двата подотдела през 2021г. и 2022г. няма издавани позволителни за сеч. Същевременно и в двата подотдела има наличие на пънове на отрязани дървета. Видно от състоянието на пъновете и остатъците от сечта, сечта е извършена през 2022г. Пъновете на отрязаните дървета са маркирани с червена боя с КГМ. Разликата между експедираната дървесина по превозни билети в размер на 1890,88 м3 плюс наличната дървесина на временен склад в размер на 8,8 м3(общо 1899,68 м3) и измерената дървесина по отрязаните пънове 1281 м3, съгласно изготвена сортиментна ведомост е в размер на 618,68 м3. За констатираните нарушения в подотдели 884 „з”,884 „и” и 884 „к”, „883 „г“ и 883 „е“, е изпратен сигнал изх. No РДГ -14-9414/ 30.09.2022 г. до териториално отделение – Своге, към районна прокуратура – Костинброд, за проверка за наличие на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по Наказателния кодекс. Съгласно извършена проверка на 26.09.2022 г. в подотдел 884 „н“, държавна горска територия, служителите на РДГ София - инж. Владимир Минчев – главен горски инспектор, съвместно със Слави Павлов– главен специалист горски инспектор, в присъствието на инж. Христо Янев – зам.-директор на ТП ДГС Своге и Цветелин Драгневски – горски стражар при ТП ДГС Своге,е установено, че съгласно издаден карнет - опис на 01.06.22 г., в който са отразени подлежащите за сеч дървета, в горецитирания подотдел, същите не са маркирани с контролна горска марка на терен от служител на ТП ДГС Своге, за което има съставен АУАН No 100835 от 24.11.2022 г. на – горски стражар при ТП ДГС Своге, на основание на който предстои да бъде издадено наказателно постановление от Директора на РДГ София. Във връзка с изпълнение на контролните си правомощия и служебни задължения, контролни органи – горски инспектори, дирекция „Горско стопанство” на РДГ София - инж. Владимир Минчев – главен горски инспектор, съвместно със Слави Павлов и Валентин Найденов – главни специалисти горски инспектори са извършили теренни и документални проверки по ЗГ, след подаден сигнал за незаконна сеч, в имот в горски територии, имащ сечение с подотдел 384 „р”, собственост на юридическо лице, попадащ в землището на село Огоя, община Своге,Софийска област, за който през 2022г. не е издавано позволително за сеч.Подотдела не е маркиран, а същевременно е извършвана сеч.По състоянието на пъновете и остатъците от сечта може да се предположи, че е водена сеч от около 2 седмици до момента на проверката.С рулетка са измерени 285бр. пънове на отрязани дървета от видове бял бор и бук. На 26.11.2022 год., инж. Владимир Минчев – главен горски инспектор, Валентин Найденов и Христо Владимиров –главни специалисти горски инспектори при РДГ София, съвместно със служители на „СЗДП“ ДП - гр.Враца – Пламен Петков и Иван Дилов, в присъствието на инж. Венцислав Кръстев и Петър Петров - служители на „Ганчев” ЕООД и наетия регистриран лесовъд на „Виксан Рай” ЕООД – Бисер Занков, е продължена проверката по случая. В ливада, на около 1 км от временния склад на подотдел 877 „о“ – държавна горска територия, проверяващите установяват наличие на около 25 пр.м3 дърва от дървесен вид бял бор, немаркирани с КГМ. При проверка в информационната система на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ - „system.iag.bg” е установено, че на посочената ливада няма одобрен временен склад. Дървесината е маркирани с червена боя, с КГМ Б 2505, като са задържани около 25 пр.м3 дърва бял бор.Дървесината е предадена с РОП на лесовъда на „Виксан Рай” ЕООД. В близост до дървесината е установено от проверяващите паркирано МПС, марка „ГАЗ 66“. В каросерията на МПС е констатирано наличие на кори от иглолистна дървесина. За посоченото МПС има регистриран GPS в системата на ИАГ, с данни за онлайн достъп. От дървесината на временния склад (10 бр.) и тази от ливадата (11 бр.) са отрязани шайби от доземлените секции от контролните органи на РДГ-София. Всички шайби и секции са номерирани, като са използвани различен цвят боя – синя за дървесината от временния склад и оранжева за дървесината от ливадата. Всички шайби са налагани върху пъновете в подотдел 384 „р”. При налагането на шайбите от временния склад не е констатирано съвпадение с пъновете. При налагането на 3 бр. шайби от ливадата, е установено пълно съвпадение с 3бр. пънове, останалите 8 бр. шайби не са съвпадали. Съвпадащите пънове са прерязани с бензиномоторен трион /БМТ/ съответно са взети, като доказателствен материал. При рязането на тези 3 бр. пънове са направени видеоклипове от проверяващите. Измерена е наличната дървесина, нарязана на секции с дължина 1 м., в подотдел 384 „р”, която е в размер на 27 пр.м3 от дървесен вид бял бор. В подотдела са установени повалени дървета, както и стъблени секции с различна дължина. Размерът на нарушението /незаконно отсечената дървесина/, в подотдел 384 „р” е 129 м3 стояща маса, съгласно изготвени 2 бр. сортиментни ведомости. Всички пънове на отрязаните дървета, както и секциите с дължина 1 м са маркирани с червена боя, с КГМ. За проверката в подотдел 384 „р” е съставен Констативен протокол No 011984 от 26.11.2022г., с който са задържани 27 пр.м3 дърва бял бор. Дървесината е предадена с РОП на служител в дружеството „Ганчев“ ЕООД. На 27.11.2022г. е транспортирана задържаната дървесина от ливадата в с. Огоя, община Своге до базата за съхранение на движими вещи-предмет или средство за извършени нарушения по Закона за горите на ТП ДГС-Годеч - „разсадник Годеч”. За транспортирането са уведомени от страна на РДГ-София, служителите на „СЗДП“ ДП – гр.Враца, ТП ДГС-Своге на „СЗДП“ ДП – гр. Враца и дружеството „Ганчев” ЕООД. При натоварванено на дървесината на превозните средства е измерено точното количество на иззетата и задържана от проверките с констативни протоколи по ЗГ дървесина, а именно 34 пр.м3 дърва от дървесен вид бял бор. За резултата от измерването е съставен Констативен протокол от 27.11.2022г., с който протокол са иззети и задържани 9 пр.м3 дърва от бял бор (разликата между действителното количество в размер на 34 пр.м3 дърва от бял бор и иззетите и задържани, с Констативен протокол Серия Р00 No 011983/26.11.2022г. 25 пр.м3 дърва от бял бор). За констатираното нарушение подотдел 384 „р”, собственост на юридическо лице, попадащ в землището на село Огоя, община Своге, Софийска област е подаден сигнал до териториално отделение – Своге, към районна прокуратура – Костинброд от 06.12.2022 г. с изх. No РДГ – 14 -11886 от 06.12.2022 г., за проверка за наличие на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по Наказателния кодекс. На 09.12.2022 г. служителите на РДГ София – инж. Владимир Минчев, съвместно със Слави Павлов и Христо Владимиров, са извършили инвентаризация на подотдел 382 „ю“ – държавна горска територия, за който има издадено позволително за сеч No 0680579/ 12.08.2022 г. на името на Бисер Занков – нает рег. лесовъд към „Виксан рай“ ЕООД, за извеждане на принудителна сеч с интензивност 100 %, с очакван добив 149 м3. В сечището са отрязани 274 бр. дървета бял бор и 50 бр. дървета от бук. Размера на законно добитата дървесина е 89 м3 бял бор и 5 м3 бук, съгласно изготвени 2 бр. сортиментни ведомости. Същевременно на терен има налични около 5 м3 бял бор, нарязани на секции с дължина 1 м. и повалени и неразкроени стъбла. В сечището е констатирано нарушение – сеч на 2 бр. дървета от бреза и 7 бр. дървета от ива, като размера на нарушението, след изготвени 2 бр. сортиментни ведомости е изчислено на 2 м 3(1 м3 бреза и 1 м3 ива). За извършеното нарушение има съставен АУАН с No 100836 от 16.12.2022 г., на лицето Бисер Занков - нает рег. лесовъд към „Виксан рай“ ЕООД и констативен протокол No 011992 от 09.12.2022 г. За констатираното нарушение в подотдел 382 „ю“ – държавна горска територия, за който има издадено позволително за сеч No 0680579/ 12.08.2022, е изпратен сигнал изх. No РДГ -14-12506/ 29.12.2022 г. до териториално отделение – Своге, към районна прокуратура – Костинброд, за проверка за наличие на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по Наказателния кодекс.Във връзка със запитване дали има друга фирма, извършваща добив на дървесина в близост до подотдели, в които се извършва сеч от дружество „Виксън Рай“ ЕООД, след извършена проверка е установено, че към момента, съгласно позволително за сеч No 0649503 от 14.01.2022 г. се извършва сеч от дружество „Мургаш Комерс“ ЕООД, в подотдел 885 „а“, държавна горска територия, землището на с. Огоя, община Своге
Описание от потребител
Моля да извършите проверка и да установите размера и извършителите на установената от нас незаконна сеч от последните 3-4 месеца в частни и държавни гори над с. Огоя (отдели 384-р виж сн. 1-3, 883 сн.4-5, 879-881, 884 сн. 6-7, 886, находящи се в близост до сечища на Виксан Рай ЕООД. Моля да се установи конкратния размер на нарушенията по подотдели, както и да се провери дали други фирма са извършвали сечи в близост до незаконната сеч освен Виксан Рай ЕООД? Има ли индикации за злоупотреби при изписването и транспорта на дървесина от сечищата в района, както и каква е вероятността служители на фирмата да са осъществили незаконните сечи? Кой носи отговорност за липсата на превантивен държавен контрол с оглед мащабите на тези незаконни сечи над с. Огоя?
Адрес
Осеновлаг
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.936806238745376
Дължина (Longitude)
23.558967707098756

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-11554/28.11.2022 г. - РДГ София

 • инж. Владимир Минчев – главен горски инспектор, съвместно с Ивайло Бенов – главен специалист горски инспектор и Слави Павлов– главен специалист горски инспектор

  Сигналът беше потвърден като незаконен,