Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като законен

Статус на сигнала
Законен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-12615/30.12.2022 г. РДГ София

инж. Пламен Димитров – главен горски инспектор при РДГ София, Ангел Андонов – специалист горски инспектор в РДГ- София и Мирослав Василев – главен специалист горски инспектор в РДГ- София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в Регионална дирекция по горите София, с вх. No РДГ14-12615/30.12.2022 г., Ви информирам, че на 03.01.2023 и 04.01.2023 г. служители на РДГ- София са извършили проверка по изнесеното в сигнала в присъствието на служител на ТП „ДГС Ихтиман” и представител на фирма „ЕКСПРЕС 79” ЕООД, в землището на с. Пауново, общ. Ихтиман, в подотдели 542 ,,а”, „в”, „д” и „з”, ДГТ. При проверката е установено следното За подотдел 542 „д“ – е издадено позволително за сеч с No0695151/10.11.2022 г. представител на фирма за провеждане на възобновителна сеч постепенно - котловинна, с одобрено план-извлечение с вх. No РДГ 14- 6098/ 28.06.2021 г., с очакван добив на дървесина от 626 м3 от дървесен вид благун и цер. При извършената документална проверка е установено, че в подотдела е предвидено разширяване на 17 бр. котли, заложени при предходната сеч в подотдела и отваряне на 1 бр. нов котел. Предвидената сеч е водена само в ограничените като котли площи. Местонахождението на същите не е посочено в схемата за дърводобив в технологичен план No1/2 и в карнет – описа. При теренната проверка е установено, че в подотдела са извършвани дърводобивни дейности, но към момента на проверката в сечището не са констатирани секачи. Сеч и извоз на дървесина е извършвано единствено в 6 бр. котли от горепосочените, като е констатирано наличие на складирана дървесина в същите. Насаждението е маркирано с оранжева боя и КГМ , като на терен номерът на марките не се чете. Заложените котлите са ограничени с две успоредни оранжеви линии и отбелязяните дървета за сеч са маркирани с КГМ и оранжева боя. Констатирано е, че дърветата в периферията на заложените котлите са маркирани видимо с по- изсветляла оранжева боя, докато дърветата в средата на котела с по- ярко оранжева боя. Представителя на ТП „ДГС Ихтиман” е представил информация за констатираната разлика в цветовете, а именно, че се дължи на това ,че при приемането на обекта от страна на е констатирано, че дърветата предвидени за сеч в средата на котлите са маркирани само на височина 1,3 м, в следствие на което при изготвянето на приемателно – предавателен протокол от 10.11.2022г., е дадено предписание, да се предприемат незабавни мерки за маркиране на предвидените за сеч дървета в основата на стъблата. От страна на ТП „ДГС Ихтиман” е представен Рапорт от 12.11.2022г. с вх. No10- 09-443-1/ 14.11.2022г. , с който лицето заявява, че е изпълнил поставените задачи и е маркирал тези дървета. При обход на ограничените котли, в които не е извършван дърводобив, е установено, че дърветата попадащи в котлите са отново маркирани с оранжева боя по-светла в периферията и по-ярка в средата на котела. В предвидените за сеч площи има наличие на естествено възобновяване. В котела, които е заложен като нов е констатирано, че липсва естествено възобновяване, същият е ограничен с две успоредни оранжеви линии и всички дървета попадащи в него са маркирани за сеч с КГМ и оранжева боя, на площ около 0,1 ха. В котлите, където е изведена сечта има наличие на разпръсната вършина, а част от наличния подраст е смачкан при извозването на дървесината. При обход на сечището е констатирано наличие на битови отпадъци. За подотдел 542 „в“ – е издадено позволително за сеч с No0695152/10,11.2022 г. на представител на фирма за провеждане на възобновителна сеч постепенно - котловинна, с одобрено план-извлечение с вх. No РДГ 14- 6098/ 28.06.2021 г, с очакван добив на дървесина от 610 м3 от дървесен вид зимен дъб, благун и цер. В подотдела е извършвана дърводобивна дейност, но към момента на проверката в сечището не са констатирани секачи. Насаждението е маркирано за сеч от с оранжева боя и КГМ , като на терен номерът на марките не се чете. Извършено е допълнително маркиране за направата на технологични просеки и временни извозни пътища, като дърветата попадащи в трасетата на просеките и пътищата са маркирани за сеч със синя боя. За тези промени са изготвени технологичен план No 2/3/4, които са регистрирани в системата на ИАГ. Заложените пътища и просеки са отразени на терен с траен знак. Няма констатирани технологични просеки и пътища, които да не са отразени и не са констатирани отсечени не маркирани дървета. В насаждението има наличие на естествено възобновяване. Констатирано е, че не са залагани за отваряне на котли, същото е маркирано равномерно по цялата площ, а в местата с наличие на достатъчно количество подраст са отваряни малки прозорчета. Констатирани са не отсечени маркирани дървета и складирана дървесина. При обход на подотдела е констатирано наличие на битови отпадъци, също така и почистването на сечището не е извършено по посочената технология в одобрения технологичен план. Констатирано е, че след извършените дейности в сечището, същото не е разстроено. За подотдел 542 „з“ – е издадено позволително за сеч с No0695147/10.11.2022 г. на представител на фирма за провеждане на възобновителна сеч краткосрочно - постепенна, осветителна фаза с очакван добив на дървесина от 39 м3 от дървесен вид благун и цер. В подотдела е извършвана дърводобивна дейност, но към момента на проверката в сечището не са констатирани секачи. Насаждението е маркирано за сеч с оранжева боя и КГМ ; , като на терен номерът на марките не се чете. Извършено е допълнително маркиране за направата на технологична просека, като дърветата попадащи в трасето на просеката са маркирани за сеч със синя боя. За тези промени са изготвени технологичен план No 2/3, същите регистрирани в системата на ИАГ. Заложените просеки са отразени на терен с траен знак . Няма констатирани технологични просеки и пътища, които не са отразени и не са констатирани отсечени не маркирани дървета. Сечта е изведена върху почти цялата площ на подотдела. В сечището има налични единични неотсечени маркирани дървета и складирана дървесина. Констатирано е наличието на 4 бр. закачени дървета, окачествени като опасни. В насаждението има наличие на добро естествено възобновяване. При обход на подотдела е констатирано наличие на битови отпадъци, също така и почистването на сечището не е извършено по посочената технология в одобрения технологичен план. Констатирано е, че след извършените дейности в сечището, същото не е разстроено. За подотдел 542 „а“ – е издадено позволително за сеч с No0695150/10.11.2022 г. на представител на фирма за провеждане на възобновителна сеч краткосрочно - постепенна, осеменителна фаза с очакван добив на дървесина от 76 м3 от дървесен вид зимен дъб и цер. В подотдела е извършвана дърводобивна дейност, но към момента на проверката в сечището не са констатирани секачи. Насаждението е маркирано за сеч с оранжева боя и КГМ, като на терен номерът на марките не се чете. Извършено е допълнително маркиране за направата на временен тракторен извозен път, като дърветата попадащи в трасето на пътя са маркирани за сеч със синя боя. За тези промени са изготвенитехнологичен план No 2/3 които са регистрирани в системата на ИАГ. Заложените трасета са отразени на терен с траен знак . Няма констатирани технологични просеки и пътища, които не са отразени и не са констатирани отсечени не маркирани дървета. В сечището има налични единични неотсечени маркирани дървета и складирана дървесина. При обход на подотдела е констатирано наличие на битови отпадъци, също така и почистването на сечището не е извършено по посочената технология в одобрения технологичен план. Констатирано е, че след извършените дейности в сечището, същото не е разстроено. За извършената проверка и произтеклите от същата констатации на 03.01.2023 г. и 04.01.2023 г. е съставен протокол, в който са дадени следните разпореждания и предписания на ТП „ДГС Ихтиман”: - Почистването на сечищата да бъде извършено съгласно зададените критерии в одобрените технологични планове на насажденията, да бъдат събрани/изнесени наличните битови отпадъци от сечищата, да бъдат премахнати закачените опасни дървета в срок до 30.01.2023г.; - При извеждане на сечта в насажденията, дърветата да се повалят в посока извън заложеният котел, с цел опазване на подраста.; - При издаване на ново позволително за сеч за подотдели 542 ,‚д“, да не се извършват дърводобивни дейности в заложеният нов котел с липса на естествено възобновяване.; - При издаване на ново позволително за сеч да се отразят местонахождението на заложените котли в скицата за дърводобив на дървесина в технологичният план.
Описание от потребител
Молим ИАГ да съдейства на служителите на ДГС Ихтиман да констатират преди освидетелстване на сечищата на Експрес 79 в отдел 542 (в, д, а, з) пълния обем на незаконната сеч и незаконните просеки, които установихме вчера при обход, преди незаконната сеч да се припише на неизвестен извършител, каквато е практиката тук. Видимо горите са маркирани за сеч 2021 г., а на терен има стотици пъни без марка или с пресни фалшиви отпечатъци. Молим всички пъни с пресни оранжеви отпечатъци да бъдат констанирани като незаконна сеч. Молим наказания да бъдат наложени и поради това, че така изведената незаконна постепенно-котловинна сеч (непредвидена по ГСП) води до разширение на голо на старите котли без да е налично достатъчно възобновяване съгласно изискванията на Наредбата за сечите в горите. Колко още незаконни сечища на Експрес 79 трябва са посочим, за да им бъде отнет лиценза и и да не бъдат допускани повече в горите на София-област?
Адрес
Банчовци
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.50357434149754
Дължина (Longitude)
23.693576029637455

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-12615/30.12.2022 г. РДГ София

 • инж. Пламен Димитров – главен горски инспектор при РДГ София, Ангел Андонов – специалист горски инспектор в РДГ- София и Мирослав Василев – главен специалист горски инспектор в РДГ- София

  Сигналът беше потвърден като законен,