Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-5394/06.06.2022 г. - РДГ София

инж. Десислава Христова - главен горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сигнали, чрез платформата Защити гората, регистрирани в РДГ София, съответно с вх. № РДП4-5393/06.06.2022 г„ РДГ14-5394/06.06.2022 г. и РДГ14-5397/06.06.2022 г. Ви информирам, че в периода 06.06.2022 г.-10.06.2022 г. служители на РДГ София са извършили проверки в общински и държавни горски територии, в землището на гр. Копривщица, като проверките в държавни горски територии са извършени съвместно със служители на ЮЗДП Благоевград. Проверени са общо тридесет насаждения, в това число двадесет общинска собственост и десет държавна собственост. При извършените проверки в общинска горска територия са установени нарушения в четири от проверените насаждения. Нарушенията се изразяват в сеч на немаркирани дървета, сеч на дървета маркирани с различен от основния цвят, сеч в насаждения без издадено позволително за сеч, както и издаване на превозни билети от насаждение, в което сеч не е извършена. Във връзка с горното е изпратен сигнал до РП Пирдоп. За нарушенията по Закона за горите ще се предприемат действия, в законоустановения срок, за съставяне на актове за установени административни нарушения. При извършените проверки в държавна горска територия са установени нарушения в четири от проверените насаждения. Нарушенията се изразяват в сеч на немаркирани дървета, сеч на дървета маркирани с различен от основния цвят, както и липса на дървесина от временен склад, за което е уведомено РУ Пирдоп. Във връзка с горното е дадено предписание на Директора на ТП ДГС Пирдоп да предприеме дисциплинарни и административни действия спрямо лицата, допуснали и извършили нарушенията. Дадено е предписание за предоставяне на данни от устройствата за позициониране и проследяване на движението на цитираните в сигнала товарни превозни средства. Проверката е извършена от главен горски инспектор при РДГ София, изготвила доклад, с вх, № РДГ14-5614/13.06.2022 г. За установеното е уведомена Районна прокуратура Самоков и сигналоподателя.
Описание от потребител
В подотдел 9096-в на ДГС Пирдоп в общинска гора на Копривщица са установени отсечени буки без или с пресни неясни имитации на контролна горска марка, както и над 300 пл.м3 в повече над разрешения за добив обем от 1450 м3. За да се респектира фирмата, допуснала нарушенията, въпреки сериозни проверки 2021 г., следва позволителното за сеч да се прекрати, да се опишат като незаконни всички пъни с неясна свежа марка, и да се конфискуват всички над 300 пл.м3 дървесина, добити над разрешените обеми, което се води престъпление по чл.235 от НК. Следва да се проверят и съседните активни сечища.
Адрес
Копривщица
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.616012743119654
Дължина (Longitude)
24.314618169733542

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-5394/06.06.2022 г. - РДГ София

 • инж. Десислава Христова - главен горски инспектор при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,