Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-5396/06.06.2022 г. - РДГ София

инж. Анелия Дангова, инж. Валентина Бялкова и инж. Станислава Николова експерти при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал от д-р инж. Александър Дунчев, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в Регионална дирекция по горите София с вх. № РДГ14- 5396/06 06 2022 г. Ви информирам, че РДГ - София е предприела следните действия, С писмо с изх. № РДГ 14-5441/06.06.2022 г. е изискана информация от община Копривщица за издадени разрешителни за почистване на поземлени имоти, земеделски територии от горскодървесна и храстова растителност по имоти и съответните превозни билети. Копие от писмото е изпратено до Асоциация общински гори. При проверката е установено, че координатите, посочени в сигнала попадат в имот с идентификатор 38558.8.76, собственост частна, вид територия земеделска, НТП нива. В имот с идентификатор 38558.8.94, собственост общинска, вид територия земеделска, НТП пасище, съседен на посочения в сигнала имот е установено, че е извършено почистване от горскодървесна растителност в периода 2014-2017 г. Установено е че са почистени имоти, земеделски територии, части от които имат сечение е подотдели по ГСП на ТП „ДГС Пирдоп” от 2020 г. и не отговарят на изискванията на чл 84 от Закона за горите. Проследени са данните от gps устройствата на МПС, за които има предоставени такива, като е установено, че част от тях осъществяват движение в имоти, за които няма издадени разрешителни. Установено е, че за част от товарните моторни превозни средства, транспортирали дървесина по издадени разрешителни от община Копривщица, няма представени gps данни, необходими за проследяването им. Спрямо собствениците на същите ще бъдат предприети действия за съставяне на АУАН.                                                                                                     „ За извършената проверка и направените констатации са уведомени Районна прокуратура гр. Пирдоп и сигналоподателя д-р инж. Александър Дунчев.
Описание от потребител
Моля да бъде извършена проверка на площта и приблизителния обем на боровата дървесина, която е изсечена през 2022 г. в десетки земеделски частни и общински имоти в община Копривщица, без дърветата да са маркирани, без валидни разрешителни за сеч, без валидни превозни билети и без такава сеч да е допустима дори по реда на ЗОСИ, доколкото са инвентаризирани като гори по чл.2 от Закона за горите. Моля да бъде уведомена прокуратурата и бъдат взети мерки за по-сериозен контрол върху сечта и транспорта на дървесина в общината, вкл. в залесени земеделски земи.
Адрес
Копривщица
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.6328522
Дължина (Longitude)
24.3838209

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-5396/06.06.2022 г. - РДГ София

 • инж. Анелия Дангова, инж. Валентина Бялкова и инж. Станислава Николова експерти при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,