Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-5397/06.06.2022 г. - РДГ София

инж. Десислава Христова - главен горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сигнали, чрез платформата Защити гората, регистрирани в РДГ София, съответно с вх. № РДП4-5393/06.06.2022 г„ РДГ14-5394/06.06.2022 г. и РДГ14-5397/06.06.2022 г. Ви информирам, че в периода 06.06.2022 г.-10.06.2022 г. служители на РДГ София са извършили проверки в общински и държавни горски територии, в землището на гр. Копривщица, като проверките в държавни горски територии са извършени съвместно със служители на ЮЗДП Благоевград. Проверени са общо тридесет насаждения, в това число двадесет общинска собственост и десет държавна собственост. При извършените проверки в общинска горска територия са установени нарушения в четири от проверените насаждения. Нарушенията се изразяват в сеч на немаркирани дървета, сеч на дървета маркирани с различен от основния цвят, сеч в насаждения без издадено позволително за сеч, както и издаване на превозни билети от насаждение, в което сеч не е извършена. Във връзка с горното е изпратен сигнал до РП Пирдоп. За нарушенията по Закона за горите ще се предприемат действия, в законоустановения срок, за съставяне на актове за установени административни нарушения. При извършените проверки в държавна горска територия са установени нарушения в четири от проверените насаждения. Нарушенията се изразяват в сеч на немаркирани дървета, сеч на дървета маркирани с различен от основния цвят, както и липса на дървесина от временен склад, за което е уведомено РУ Пирдоп. Във връзка с горното е дадено предписание на Директора на ТП ДГС Пирдоп да предприеме дисциплинарни и административни действия спрямо лицата, допуснали и извършили нарушенията. Дадено е предписание за предоставяне на данни от устройствата за позициониране и проследяване на движението на цитираните в сигнала товарни превозни средства. Проверката е извършена от главен горски инспектор при РДГ София, изготвила доклад, с вх, № РДГ14-5614/13.06.2022 г. За установеното е уведомена Районна прокуратура Самоков и сигналоподателя.
Описание от потребител
Моля да бъде извършена проверка за валиден достъп и функциониране на GPS-устройствата на всички товарни превозни средства, които транспортират дървесина през последните три месеца от обекти в община Копривщица на фирмата ДИП Богдан. При проверка за отдел 9071-н е установено извозване на 140 кубика, които не са отсечени в тази гора през годината, а от други насаждения в района. В отдели 9115-в, 9028-р и други (вкл. зем. земи) са установени незаконни сечи, дървесината от които също се изписва от други отдели или се превозва до клиентите с повторни курсове. Следва да бъдат проверени GPS-маршрутите за месец назад на всички камиони на фирмата, които са тръгвали от обекти с установени незаконни сечи.
Адрес
Копривщица
Номер на превозно средство
СО0434СХ, СО0317СС, РА5065КР, РА6644ВК, СО8376ВТ
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.58793921916751
Дължина (Longitude)
24.405527175616772

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-5397/06.06.2022 г. - РДГ София

 • инж. Десислава Христова - главен горски инспектор при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,