Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-5832/17.06.2022 г. - РДГ София

инж, Сашко Борисов — горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сигнали, чрез платформата Защити гората, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ 14-5832/17.06.2022 г. Ви информирам, че на 27.06.2022 г. служители на РДГ София са извършили проверки по изнесеното в сигнала, в землището на гр, Копривщица. Резултатите от проверката са следните: 1.  Подотдел 9019 „ш”, частна собственост, земеделска територия, придобила характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, в който попадат имоти с идентификатор: 38558.8.93, 38558.8.89 и 38558.8.403. На място е установено, че е извършена сеч върху 15 дка на дървета от бял бор. Не са представени разрешителни или позволителни за сеч. За имотите не са издавани превозни билети. Дървесината не е налична. 2.  Подотдел 9019 „го”, частна собственост, земеделска територия, придобила характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, в който попадат имоти с идентификатор: 38558.8.149 и 38558.8.150. На място е установено, че е извършена сеч върху 5 дка. Не са представени разрешителни или позволителни за сеч. За имотите не са издавани превозни билети. Дървесината не е налична. 3.  Подотдел 9100 „г1”, общинска собственост, земеделска територия, придобила характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, в който попадат имоти с идентификатор: 38558.11.368 и 38558.11.282. На място е установено, че е извършена сеч върху 3 дка. Не са представени разрешителни или позволителни за сеч. За имотите не са издавани превозни билети. Дървесината не е налична. 4.    В останалите подотдели, посочени в сигнала не са установени нарушения. 5.  Допълнително са проверени следните имоти: 38558.8.118, 38558.8.117, 38558.9.566 и 38558,10.268, земеделска територия, землище на гр. Копривщица, с издадени разрешителни за сеч ог Кмета на общината. Проверката е извършена от горски инспектор при РДГ София, съставил констативни протоколи № 012385 и 012386 от 27.06.2022 г. За установените нарушения, по сигнала, е уведомена Районна прокуратура Пирдоп, с писмо, изх. № РДП4-6186/29.06.2022 г. Информирам Ви, че през месец октомври на 2021 г. от страна на РДГ София са организирани и проведени срещи с представители на Общините на територията на дирекцията, на тема прилагане на Закона за опазване на селскостопанското имущество, в земеделски територии, придобили характеристиката на гора. За извършеното сте уведомени с писмо, изх. № РДП4-10044/27.10,2021 г. На 06.06.2022 г. е изпратено писмо, с изх. № РДГ14-5441/06.06.2022 г. до Кмета на община Копривщица, с което са припомнени разпоредбите на ЗГ, касаещи земеделски територии, придобили характеристиката на гора. С писмо, изх. № РДГ14-5822/17.06.2022 г. е уведомен Кмета на община Копривщица, във връзка с установени сечи в имоти, земеделска територия, части от които имат сечения с подотдели по ГСП и не отговарят на изискванията на чл. 84 от ЗГ. С писмо, изх. № РДГ14-5921/21.06.2022 г. до всички общини на територията на РДГ София е напомнен реда, по който може да бъде извършено ползване на дървесина в земеделски територии придобили характеристиката на гора и инвентаризирани като гора по смисъла на чл. 2 от ЗГ. За установеното е уведомен сигналоподателя.
Описание от потребител
Моля да бъде извършена адекватна проверка на сечите от 2022 г. на гори в земеделски земи в обхвата на Община Копривщица, попадащи в горски подотдели (т.е. инвентаризирани като гори). Би трябвало горските инспектори да са установили на терен такива сечи в следните подотдели, налични още от зимата: 9019-ш, ю, б1, 9020-м, 9100-в1, г1 и др. по ГСП на ДГС Пирдоп. Моля за информация за конкретни нарушения в конкретни имоти и под отдели за сеч без разрешение от кмета, конкретни извършители на всички тези десетки декари сечи, и конкретно предприети административно-наказателни действия.
Адрес
Копривщица
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.630537157002614
Дължина (Longitude)
24.381753595105618

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-5832/17.06.2022 г. - РДГ София

 • инж, Сашко Борисов — горски инспектор при РДГ София

  Актуализира информацията за разследването,

 • инж, Сашко Борисов — горски инспектор при РДГ София

  Актуализира информацията за разследването,