Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-6611/12.07.2022 - РДГ София

инж. Пламен Димитров – главен горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

На 12 и 13.07.2022 г. служители на РДГ София с участието на служители на ЮЗДП Благоевград и ТП „ДГС Ихтиман” са извършили проверки в земл. с. Боерица, Община Ихтиман, в подотдели 492 „а”, 493 „а”, „б”, държавна горска територия, при които са установили следното: За подотдел 492 „а” има издадено позволително за сеч на регистрирания лесовъд на фирма Експрес 79, като същият е отказал да присъства на проверките. При теренната проверка е установена сеч на 224 бр. немаркирани дървета от зимен дъб и цер. Установено е изграждане на множество технологични просеки с обща дължина 460 м, които не са отразени в одобрения технологичен план. Сечището не е почистено. На временните складове и извозни пътища няма налична дървесина. За подотдел 493 „а” има издадено позволително за сеч на регистрирания лесовъд на фирма Експрес 79, като същият е отказал да присъства на проверките. При теренната проверка е установена сеч на 51 бр. немаркирани дървета от зимен дъб и цер, както и налични пънове от зимен дъб и цер маркирани в основата с оранжев цвят по ярък от останалите. Установено е изграждане на две технологични просеки с обща дължина 100 м, които не са отразени в одобрения технологичен план. Дървесината от изградените технологични просеки не е налична в сечището. За подотдел 493 „б” има издадено позволително за сеч на регистрирания лесовъд на фирма Експрес 79, като същият е отказал да присъства на проверките. При теренната проверка е установена сеч на 95 бр. немаркирани дървета от зимен дъб и цер, както и налични пънове от зимен дъб и цер маркирани в основата с оранжев цвят по ярък от останалите. Установено е едно отрязано дърво от габър, маркирано в основата с оранжева боя и КГМ, номерът на която не се разчита и без да има наличие на габър в позволителното за сеч. Установено е изграждане на нови временни тракторни извозни пътища с обща дължина 380 м, част от които не са отразени в технологичния план, както и 3 бр. новоизградени технологични просеки с обща дължина 150 м, които не са отразени в одобрения технологичен план. Дървесината от изградените временни пътища и технологични просеки не е налична в сечището. При извършената теренна проверка в трите насаждения е установено, че след провеждане на сечта, насажденията не са разстроени въпреки извършената сеч на немаркирани дървета и изградени временни пътища и просеки. За извършените проверки са съставени 2 бр. констативни протоколи серия ЮЗДП № 6018170/12.07.2022 г. и № 6018171/13.07.2022 г. , с които е дадено разпореждане ТП ДГС Ихтиман да предприеме действия по установяване на извършителите, за което да уведоми РДГ София. С писмо от 22.07.2022 г. ТП ДГС Ихтиман ни информира за наложено дисциплинарно наказание на отговорния служител, както и съставени 11 бр. АУАН на физически лица, извършващи добива, за сеч на немаркирани дървета. На 27.07.2022 г. е съставен АУАН серия Р014 № 100440/27.07.2022 г. на регистрирания лесовъд получил позволителните за сеч, за това, че е допуснал изграждането на извозни пътища и технологични просеки неотразени в одобрените технологични планове. Работата по случая продължава, като предстои съставяне на АУАН и на юридическото лице.
Описание от потребител
Моля за спешна проверка в обект 2212, подотдел 493-б и съседните два по ГСП на ДГС Ихтиман, където установихме десетки немаркирани отрязани дървета, както и прясно премаркирани с цел прикриване на незаконна сеч. За достъп са прекарани навсякъде извозни пътища. В случай, че премаркират днес и най-новата незаконната сеч, ще предоставим снимки и на другите заснети без марка към вчерашна дата. Моля на такива сечища с повече от 5 установени незаконно отсечени дървета да се отменя позволителното за сеч. Гражданите имаме и други задачи, освен да гоним нарушителите, без да има дългосрочна полза!
Адрес
Венковец-Боерица
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.47726894326093
Дължина (Longitude)
23.68969895670923

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-6611/12.07.2022 - РДГ София

 • инж. Пламен Димитров – главен горски инспектор при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,