Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-7363/03.08.2021г.-РДГ София

Кирил Даганов-горски инспектор в РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подаден сигнал, чрез платформата Защити гората, регистриран в РДГ София, с вх. № РДГ14-7363/03.08.2021 г. и Ваше писмо, с изх. № ИАГ-19022/05.08.2021 г., Ви информирам, че служители на РДГ София са извършили поредица от проверки, резултатите, от които са следните: На 03.08.2021 г. е извършена проверка на данните от GPS устройството на товарен автомобил, с рег. № СО 6491 ВР, при която е установено, че на 02.08.2021 г. автомобила многократно (четири пъти) осъществява движение от горска територия до обекта, регистриран по чл. 206 от ЗГ, собственост на фирма „Родопа Форест” ЕООД, находящ се в гр. Самоков. За 02.08.2021 г. за горепосоченото МПС има издадени два броя превозни билети № 6968/00171 и № 6968/00172. Дървесината е добита от подотдел 1046 „б”, общинска горска територия, землище на гр. Самоков, с издадено позволително за сеч № 0610477/27.04.2021 г. На 03.08.2021 г. служители на РДГ София са направили опит за извършване на проверка в обекта на фирма „Родопа Форест” ЕООД, но поради отсъствие на управителя на фирмата, проверката е отложена за 09.08.2021 г. Съставен е констативен протокол № 005304/03.08.2021 г. На 08.08.2021 г. е извършена проверка в обекта за добив на дървесина, в подотдел 1046 „б”, при която е установено, че насаждението не е почистено своевременно, за което е дадено предписание, в срок до 30.08.2021 г., да бъде почистено, съгласно технологията на сечта. В съседни подотдели 1044 „а” и 1048 „а” е установена сеч на немаркирани дървета, който са описани в констативни протоколи № 106155/22.07.2021 г. и № 106157/05.08.2021 г., съставено от служители на Общинско лесничейство – Самоков. Установено е наличие на две дървета от бял бор, маркирани за сеч, които не са отразени в документацията, съответно в позволителното за сеч, за което е дадено разпореждане да не се отсичат. За извършената проверка са съставени констативни протоколи № 005305 и 005306 от 08.08.2021 г. На 09.08.2021 г. е извършена повторна проверка, в обекта на фирма „Родопа Форест” ЕООД, при която е установено, че изградената система за постоянно видеонаблюдение не отговаря на нормативните изисквания, а именно не съхранява записи от камерите, в периода от 10.07.2021 г. до 06.08.2021 г. вкл, за което са съставени два броя актове за установени административни нарушения /АУАН/ срещу дружеството. При по детайлна проверка е констатирано, че дружеството, като ползвател на друго товарно превозно средство, с което е транспортирана дървесина, не е поддържало изправно и функциониращо устройството за позициониране и проследяване на движението му. За установеното е съставен АУАН. Проверките са описани в доклад, с вх. № РДГ14-7615/10.08.2021 г. За резултатите от проверката е уведомен сигналоподателя.
Описание от потребител
Адрес
Административна област - Софийска
Номер на превозно средство
СО 6491 ВР
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.30456643867518
Дължина (Longitude)
23.562899159047863

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-7363/03.08.2021г.-РДГ София

 • Кирил Даганов-горски инспектор в РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,