Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-6831/18.07.2022 г. - РДГ София

Емил Анчин и Мирослав Василев – специалисти горски инспектори в РДГСофия

Отговор от ИАГ относно сигнала

На 16.07.2022 г. служители на РДГ-София и на 18.07.2022 г. съвместно със служители на ,,ЮЗДП” ДП – гр. Благоевград са извършили проверки на посочените в сигнала подотдели. При проверките се установи следното: в подотдел 499 ,,т” и 500 ,,в” не са проектирани и заложени технологични просеки, установено е преминаване през подотделите на товарни автомобили през места, където отсечените дървета са маркирани; за подотдел 499 ,,у” има изготвени допълнителни сортиментни ведомости и технологичен план на 14.07.2022 г. за дървесина с обем 5 м3, за проектиране и направа на временни извозни пътища – 17 бр., за усвояване на подотдела, отразени в технологичния план. Проектираните просеки са с разстояние между тях до 30-40 м. Една от проектираните просеки /вероятъно отворен прозорец/ е с ширина 12м. в част от разстоянието си. При извършване на сечта са отсечени основно едноразмерни дървета. От изготвената сортиментна ведомост е видно, че са маркирани дървета с диаметър от 30 до 40 см, с общ брой 220 бр., които са с видим оранжев цвят в основата на пъните с различни размери на белега. Има видимо различие в свежестта на оранжевата боя, с която е извършена маркирацията. В подотдела по информация от ,,ТП ДГС Ихтиман” е извършена сеч през 2017 г. / преди 5г. по стария ГСП/. Част от направените просеки, през които са преминавали товарни автомобили, не са с цвят различен от цвета на основната извършена маркирация. Сечището не е почистено своевременно с провеждане на сечта, не е констатирана сеч на немаркирани дървета. За извършените проверки са съставени констативен протокол Серия Р00 №011665/16.07.2022 г. и протокол от комисия, с които са дадени предписания на ТП ,,ДГС Ихтиман”: в срок до 10 дни сечищата да се почистят съгласно начина посочен в технологичния план; да се поискат писмени обяснения от служителите на ТП ,,ДГС Ихтиман”, осъществяващи контрол при извършването на сеч; в срок до 25.07.2022 г. директора на ТП ,,ДГС Ихтиман” да представи писмен доклад до ,,ЮЗДП” ДП – гр. Благоевград и РДГ-София за предприетите мерки по допуснатите пропуски и нарушения. . С писмо с вх. № РДГ14-7068/25.07.2022 г. ТП ,,ДГС Ихтиман” ни уведоми следното: една от проектираните просеки с ширина 12 м не е просека, а прозорец; направените просеки са ограничени на терен с различен цвят от основния; във връзка с предстоящо освидетелстване на сечищата са дадени предписания за почистването им.
Описание от потребител
Моля да бъде извършена спешна проверка в обект 2213 на ДГС Ихтиман (подотдели 499-у,-т, 500-в), където при обход установихме десетки отсечени дървета без марки или със свежа оранжева марка, въпреки че оригиналната марка е от 2021 г. Съотношението на законна към незаконна сеч по наша оценка е 1:1. Моля да бъде проверено каква част от прокараните технологични просеки са направени преди одобряването на 15.07 на нов технологичен план с десетки нови просеки. Техн. план е одобрен след извършването и експедирането на 60% от планирания дърводобив в обекта, като след одобряването му няма значима нова сеч. Моля да бъде обезсилено позволителното за сеч за всяко сечище, в което е допусната незаконна сеч на повече от 5 дървета, доколкото това изменя вида на планираната сеч, с цел дисциплиниране на дърводобива. Моля да се търси отговорност от фирмата и собственика на гората, а не само от лесовъдите и работниците.
Адрес
Борика
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.48491326048994
Дължина (Longitude)
23.685801751524703

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-6831/18.07.2022 г. - РДГ София

 • Емил Анчин и Мирослав Василев – специалисти горски инспектори в РДГСофия

  Сигналът беше потвърден като незаконен,