Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-6895/19.07.2022 г. - РДГ София

РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени два сходни сигнала, чрез платформата „Защити гората”, регистриран в РДГ София, с вх. № № РДГ14-6895/19.07.2022 г. и вх. № РДГ14- 6899/19.07.2022 г., Ви информирам, че са извършени поредица от проверки резултатите от които са следните: На 18.07.2022 г. в 19.00 ч. екип инспектори при РДГ – София, са посетили обект по чл.206 от Закона за горите на фирма „ДИП Богдан” ЕООД, находящ се в гр.Копривщица, м. Попска река. Към момента на посещението в обекта не е установен контакт с лице, което да осигури достъп за проверка в обекта. В обекта са установени три броя товарни превозни средства със следните регистрационни номера СО 0317 СС, СО8376 ВТ и СМ 7929 АН, за които е извършена проверка в базираната информационна система на ИАГ, „Модул GPS”, при която е установено, че имат регистрирани устройства за позициониране и проследяване на движението им и имат данни за онлайн достъп. За установеното е съставен констативен протокол сер. Р00 № 011699/18.07.2022 г. На следващия ден 19.07.2022 г. служители на ИАГ извършват проверка в обекта и установяват общо четири вход-изхода на обекта, като само един е подсигурен от системата за видеонаблюдение, а на другите три вход-изхода няма поставени камери, които да осигуряват видеозаписи от системата за видеонаблюдение. Установено е и прекъсване на записи на камерите за постоянно видеонаблюдение за дата 24.06.2022 г. от 06:00 часа до 08:00 часа, за което не е уведомено РДГ София по надлежния ред. За извършената проверка е съставен КП Серия ИАГ №153000/19.07.2022 г. и АУАН Серия А00 №0110952/19.07.2022 г. На 26.07.2022 г. служители на ИАГ и РДГ София са извършили повторна проверка в обекта, при която са установили, че фирма „Дип Богдан” ЕООД е предприела действия по осигуряване на видеонаблюдението на всички вход-изходи, като в момента на проверката се е работило по синхронизиране на камерите за видеонаблюдение по одобрена схема по удостоверение издадено от фирмата извършваща монтажа, като има и трайно поставена ограда. За проверката е съставен констативен протокол сер. ИАГ № 152850/26.07.2022 г. На 19.07.2022 г. служители на РДГ София извършват съвместна проверка със служители на ЮЗДП в два подотдела 9108 „н” и 9122 „е” от които са издадени два превозни билета за транспорт на дървесина с товарно моторно превозно средство с рег. № СО 0434 СХ за дата 18.07.2022 г.. За подотдел 9108 „н” не са установени други нарушения, освен констатираните от проверката на 06.06.2022 г. За подотдел 9122 „е” са установени наранени от извоза оставащи на корен дървета и непосочена в технологичния план дължина и ширина на просека, отразена на скицата. Съставен е протокол от 19.07.2022 г. за извършена теренна проверка. На 22.07.2022 г. са съставени 2 бр. АУАН на регистрирания лесовъд за неупражнен контрол при извеждането на сечта, както и относно опазването на оставащите на корен дървета, с единия от които са задържани 32.00 пл. м3 дървесина от бук. При преглед на записите от движението на автомобил с рег. № СО 0434 СХ за 18.07.2022 г. е установено, че същият има движение до двата проверени подотдела, за което има издадени превозни билети, като има престой от един час и в подотдел 9096 „в” ОГТ. На 20.07.2022 г. е извършена проверка в подотдел 9096 „в” ОГТ, с участието на служители на ОГП Копривщица, при която е констатирана липса на 794,5 пр.куб.м. дървесина от временните складове. За същото е дадено разпореждане на ОП Копривщица да уведомят компетентните органи. Съставен е КП сер. Р00 № 011702/20.07.2022 г. с продължение КП № 011703/20.07.2022 г. На 20.07.2022 г. от служители на ИАГ е извършена проверка в подотдел 9115 „б” ОГТ. Установена е липса на 72 куб.м. дървесина от бук от временен склад и сеч на дървета без ПС с общо количество 17,6 куб.м. Дадено е разпореждане да се уведомят компетентните органи. Съставен е КП серия ИАГ № 152937/20.07.2022 г. Директорът на ОГП Копривщица е издал заповед за спиране нa сечта и транспорта на дървесина от посочените подотдели и е уведомил Районна прокуратура гр. Пирдоп. РДГ София е изпратила сигнал до Районна прокуратура гр. Пирдоп за горепосочените липси в подотдели 9115 „б” и 9096 „в”, и незаконен транспорт с МПС с рег. № СО 0434 СХ с изх. № РДГ14-7031/22.07.2022 г. За извършените проверки в подотдел 9115 „б” и 9096 „в”, общинска горска територия са съставени на 21.07.2022 г. три броя АУАН, в това число, на двете длъжностни лица, отговорни за опазването на съответната общинска горска територия и 1 бр. АУАН на ръководителя на общинското предприятие. На 22.07.2022 г. след подаден сигнал на телефон 112 за незаконен транспорт на дървесина от подотдел 9096 „в”, ОГТ, земл. гр. Копривщица, служители на РДГ София са извършили проверка, при която не е установен транспорт на дървесина в подотдела. При обход срещат служители на ОГП Копривщица, които също извършват проверка по сигнала. При продължаване на обхода се натъкват на следи от тежкотоварна техника, които последват до подотдел 9109 „г” където установяват три купчини с дървесина от бук с дължина 2м и 4м /озм/ и технологична дървесина, които са с общ обем около 27.00 пр. м3. За подотдел 9109 „г” няма издавано позволително за сеч, както и не са установени пънове на прясно отсечени дървета. Продължавайки по следите се натъкват на 3 бр. товарни МПС, които се опитват да избягат от проверка, като два автомобила са проследени до обект по чл. 206 от ЗГ със собственик „Дип Богдан” ЕООД. Със съдействието на служители на РУ Пирдоп е извършена проверка на видеонаблюдението в обекта, при която е установено, че въпросните автомобили на се влизали пълни с дървесина в обекта по рано сутринта на 22.07.2022 г. За установеното е съставен КП серия Р014 № 004857, с продължение № 004858 от 22.07.2022 г. с който са задържани 27.00 пр. м3 дървесина, отчетени с доклад с вх. № РДГ14-7175/26.07.2022 г. По случая е образувано досъдебно производство от РУ Пирдоп. На 29.07.2022 г. е съставен констативен протокол серия Р014 № 007312, с продължение № 007313 и № 007314 от извършени проверки при които е установено следното: За подотдел 9040 „е” на регистрирания лесовъд е съставен АУАН за допусната сеч на 3 бр. немаркирани дървета от бук, като е задържана и наличната дървесина в обем 15.00 пр. м3. За подотдел 9055 „п” през 2022 г. няма издавано позволително за сеч. При проверка на временен склад между подотдели 9055 „п” и 9055 „н” е установена наличност от 5.45 пл. м3 технологична/озм/. Същата е задържана. Дадено е разпореждане до Директора на ОГП Копривщица за спиране на сечта в подотдел 9055 „н”. За подотдел 9109 „и” има задържана дървесина в размер на 27.00 пл. м3 ЕСД от бук. Проверките са извършени от служители на РДГ София.
Описание от потребител
Моля за спешна проверка на обекта по чл. 206 на ДИП Богдан в град Копривщица, та видеонаблюдението и на всички камиони и техните GPS, тъй като служители на общината установиха на момента на проверката в гората кражба с камион на близо 1000 кубика от подотдел 9096-в, извършвана през последните дни, включително в момента на проверката, но камионът разтовари и избяга. Дървесината от 1000 кубика е карана без билети, тъй като се извършва прокурорска проверка за нейното незаконно изсичане в повече на позволителното за сеч. Моля проверката да е от инспектори извън района с оглед на сериозните зависимости.
Адрес
Копривщица
Номер на превозно средство
СО0434СХ
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.615906055814065
Дължина (Longitude)
24.314157524998624

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-6895/19.07.2022 г. - РДГ София

 • РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,