Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-7220/28.07.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София и служители на ЮЗДП Благоевград

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сигнали, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ14-7220, 7221 от 28.07.2022 г., Ви информирам, че служители на РДГ София, съвместно със служители на ЮЗДП Благоевград на 28.07.2022 г. са извършили проверки, в държавни горски територии, в землището на с. Мухово, общ. Ихтиман, резултатите от които са следните: В подотдел 271 ,,т” с издадено ПС № 0666695 от 13.05.2022 г. за извеждане на сеч ,,пробирка” с очакван добив 80.00 м3. са установени пънове на отсечени немаркирани дървета 2 бр. от черен бор и 17 бр. от черен бор маркирани с по светъл цвят на боята и без ясен контур на КГМ с общ обем 2.00 пл. м3. Пъновете на немаркираните дървета са маркирани с червен цвят боя. Установена е изградена технологична просека с дължина 15 л.м. и ширина 3 м., неотразена в одобрения технологичен план и не обозначена на терен с траен знак, като пъновете на дърветата попадащи в нея са маркирани с оранжева боя с КГМ която не се разчита. Сечта е изведена върху цялата площ на подотдела, като има маркирани неотсечени единични дървета. Насаждението видимо не е разстроено. В подотдел 271 ,,с” с издадено ПС № 0666697 от 13.05.2022 г. за извеждане на сеч ,,пробирка” с очакван добив 143.00 м3. са установени пънове на 13 бр. отсечени немаркирани дървета от черен бор с общ обем 2.00 пл. м3. Пъновете на немаркираните дървета са маркирани с червен цвят боя. Установена е изградена технологична просека с дължина 30 л.м. и ширина 3 м., неотразена в одобрения технологичен план и не обозначена на терен с траен знак, като пъновете на дърветата попадащи в нея са маркирани с оранжева боя с КГМ която не се разчита. Сечта е изведена върху цялата площ на подотдела, като има маркирани неотсечени единични дървета. Насаждението видимо не е разстроено. В подотдел 271 ,,п” с издадено ПС № 0666701 от 13.05.2022 г. за извеждане на сеч ,,пробирка” с очакван добив 124.00 м3. са установени пънове на 1 бр. отсечено немаркирано дърво от черен бор с обем 0.11 пл. м3. и 13 бр. опасни дървета отсечени и закачени за други, в близост до път. Пъна на немаркираното дърво е маркиран с червен цвят боя. Сечта е изведена върху цялата площ на подотдела, като има маркирани неотсечени единични дървета. Установена е налична дървесина около 10.00 пр. м3 дърва разпръснати из сечището. Насаждението видимо не е разстроено. В подотдел 477 ,,е” с издадено ПС № 0666719 от 13.05.2022 г. за извеждане на сеч ,,прореждане” с очакван добив 433.00 м3. са установени пънове на отсечени немаркирани дървета 4 бр. /1 бр. от зимен дъб и 3 бр. от черен бор/. Пъновете на немаркираните дървета са маркирани с червен цвят боя. Извършено е допълнително маркиране със синя боя за изграждане на просеки, същите ограничени на терен с траен знак, за което е изготвен технологичен план № 2. Установени са изградени 3 бр. технологични просеки с обща дължина 110 л.м. и ширина 3 м., неотразени в одобрения технологичен план и не обозначени на терен с траен знак, като пъновете на дърветата попадащи в нея са маркирани с оранжева боя с КГМ която не се разчита. Сечта е изведена върху цялата площ на подотдела, освен върху ограничена площ от 1.3 ха, която не е маркирана за сеч. Насаждението видимо не е разстроено. Изведената сеч извън просеките отговаря на предвидената. До момента на проверката от подотдела са експедирани 419.00 пл. м3 съгласно издадените превозни билети. В подотдел 477 ,,в” с издадено ПС № 0666720 от 13.05.2022 г. за извеждане на сеч ,,прореждане” с очакван добив 218.00 м3. е установено, че е извършено допълнително маркиране със синя боя за изграждане на просеки, същите ограничени на терен с траен знак, за което е изготвен технологичен план № 2. Установени са изградени 3 бр. технологични просеки с обща дължина 120 л.м. и ширина 3 м., неотразени в одобрения технологичен план и необозначени на терен с траен знак, като пъновете на дърветата попадащи в нея са маркирани с оранжева боя с КГМ която не се разчита. Сечта е изведена върху цялата площ на подотдела. Насаждението видимо не е разстроено. Изведената сеч извън просеките отговаря на предвидената. До момента на проверката от подотдела са експедирани 227.00 пл. м3 съгласно издадените превозни билети. В подотдел 477 ,,у” с издадено ПС № 0666721 от 13.05.2022 г. за извеждане на сеч ,,прореждане” с очакван добив 90.00 м3. е установено, че е извършено допълнително маркиране със синя боя за изграждане на тракторен извозен път, същите ограничени на терен с траен знак, за което е изготвен технологичен план № 3. Установени са изградени 2 бр. технологични просеки с обща дължина 300 л.м. и ширина 3 м., неотразени в одобрения технологичен план и необозначени на терен с траен знак, като пъновете на дърветата попадащи в нея са маркирани с оранжева боя с КГМ която не се разчита. Сечта е изведена върху цялата площ на подотдела. Насаждението видимо не е разстроено. Изведената сеч извън просеките отговаря на предвидената. До момента на проверката от подотдела са експедирани 227.00 пл. м3 съгласно издадените превозни билети. Насажденията са маркирани за сеч с 4 броя контролни горски марки, номерата на които не се разчитат. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията. На 30.08.2022 г е съставен АУАН на регистрирания лесовъд получил позволителни за сеч за подотдели 477 „е”, 477 „у”. За установените нарушения, относно сеч на немаркирани дървета ще се предприемат действия по съставяне на АУАН на лицето по чл. 108 , ал. 2 от ЗГ, а за изграждането на технологични просеки неотразени в одобрените технологични планове ще се потърси административна отговорност от юридическото лице извършило добива на дървесина.
Описание от потребител
Описание След извършена проверка в подотдели 271 т и с на ДГС Ихтиман е установено, че 99% от планираното ползване вече е експедирано с превозни билети. Установено е още, че във всички насаждения 1/5 от планираното ползване чрез отгледна сеч се осъществява чрез прокарването на незаконни необозначени технологични просеки, чрез булдозерни пътища и незаконна сеч на отделни по-дебели дървета, без марка или домаркирани в последствие (което се различава с по-свежата задялка, боя, както и пръски върху стърготини или върху челото). Следователно провежданата сеч не съответства на разрешената с позволителното, поради което моля да обезсилите позволителното за сеч, преди да бъдат допуснати нови сечи и нарушения извън посочените в позволителното за сеч разрешени количества, каквито бяха установени при тази фирма в редица други насаждения (в отдел 492-493 в ДГС Итхиман, 274-а, 282-в и др. в ДЛС Арамлиец). Моля да бъде задържана дървесината в сечищата в размера на незаконната сеч.
Адрес
Ихтиман, мах. Чомаковци
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.4399040459076
Дължина (Longitude)
24.017591851569026

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-7220/28.07.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София и служители на ЮЗДП Благоевград

  Сигналът беше потвърден като незаконен,