Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-7239/28.07.2022 г. - РДГ София

служители на РДГ София, ИАГ и ЮЗДП Благоевград

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сходни сигнали чрез платформата Защити гората, регистрирани в Регионална дирекция по горите (РДГ) София, с вх. № РДГ 14-6834/18.07.2022 г. № РДГ 14- 7067/25.07.2022 г, и вх. № РДГ 14-7239/28.07.2022 г.. Ви информирам, че съвместно със служители на ИАГ, ЮЗДИ Благоевград и в присъствието на сигналоподателя в периода 19- 26.07.2022     г. са извършени поредица от проверки в землището на с. Голема Раковица, о5щ. Елин Пелин, държавни горски територии, собственост на ТП ДЛС Арамлиец, резултатите от които са следните: В подотдел 267 „в" е установено, че са трасирани повече на брой тракторни извозни пътища от предвидените в схемата, като не са отразени дължините и ширините им, v са изградени 3 бр. технологични просеки с обща дължина 227 л.м. и широчина 3-4 м„ неотразени в технологичния план. Установени са пънове на 35 бр. немаркирани дървета от бук, бял бор и смърч с общ обем 17.00 пл. мЗ, както и пънове на 36 бр. немаркирани дървета от бук, смърч и бял бор, някои отбелязани в основата на пъна с оранжева боя и неясен отпечатък е форма неотговаряща на образеца на КГМ с общ обем от 15.00 пл. мЗ. Извежданата сеч не отговаря на предвидената, като интензивността на места е завишена до 40 % около изградените трактбрни извозни пътища. Дървесината се извозва до временни складове, които не са посочени в одобрените технологичните планове. На временния склад има налична над 40.00 пр. мЗ букова дървесина. Сечта е изведена върху половината площ. Съставен е протокол от извършена проверка на 19.07.2022 г. и констативен протокол от 25.07.2022 г. Със заповед на директора на РДГ София № РД05-200/28.07.2022 г. е обезсилено позволителното за сеч. В подотдел 267 „з” са установени пънове на общо 21 бр. немаркирани дървета от бук и бял бор, както и, че проектираните технологични просеки и новоизградени извозни пътища не съответстват по местоположение на схемата в технологичните планове. Някои от новоизградените пътища са отразени като съществуващи или като технологични просгки. Установени са множество маркирани за сеч дървета, с оранжева боя, по ярка от останалата, като номера на КГМ не се разчита. Сечта в насаждението е концентрирана около извозните пътища и технологичните просеки и не е изведена на цялата площ. Констатирани са наранени правостоящи дървета, в следствие на сечта. Съставен е констативен протокол от 26.07.2022 г. В подотдел 267 ,,ж” са установени пънове на общо 74 бр. немаркирани дървета от бук, бял бор и габър. Пъновете на немаркираните дървета са маркирани е червен цвят боя, както и пънове на 20 броя немаркирани дървета от череша, бук, зимен дъб и бял бор, е общ обем 8 м3. Проектираните технологични просеки и новоизградени извозни пътища не съответстват по местоположение на схемата в технологичните планове. Някои от новоизградените пътища са отразени като съществуващи или като технологични просеки. Установени са множество маркирани за сеч дървета, е оранжева боя, по ярка от останалата, като номера на КГМ не! се разчита. Сечта в насаждението е концентрирана около извозните пътища и технологичните просеки и не е изведена на цялата площ. Съставен е констативен протокол от 26.07.2022 г. В подотдел 271 „и” е установено, че при изграждането на извозните пътища са отсечени дървета от бук, за които не е приложена сортиментна ведомост. Констатирана е сеч на 31 бр. немаркирани дървета от бук и смърч, някои отбелязани в основата на пъна с оранжева боя и неясен отпечатък с форма неотговаряща на образеца на КГМ. След извършено сортиментиране е установен общ обем от 18.00 пл. m3, като диаметрите са по големи от отразените в сортиментните ведомости в досието. В одобрения технологичен план е предвидена технология на добив с бензиномоторен трион, а на терен е използвана и специализирана горска техника (харвестър). Извежданата сеч не отговаря на предвидената, като интензивността на места е завишена до 40 %, вследствие от отворени прозорци след изсичане на групи дървета. На терен има налични 11.50 пл. m3 строителна дървесина от бук и 1.50 пр. m3 дърва от бук, както и разпръсната дървесина в технологичните просеки. Сечта е изведена върху половината площ. Съставен е констативен протокол от 25.07.2022 г. Със заповед на директора на РДГ София № РД05-201/28.07.2022 г. е обезсилено позволителното за сеч. По сигнал с вх. № РДГ 14-7067/25.07.2022 г. е установено, че мястото посочено в сигнала е подотдел 282 „в" в земл. с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, ДГТ, стопанисвана от ТП „ДЛС Арамлиец”. При проверката е констатирана сеч на 59 бр. немаркирани дървета от бук с общ обем от 61.60 пл. m3, както и пънове на 168 бр. от бук отбелязани в основата с ярък цвят на боята. Установени са изградени със специализирана техника 2 бр. пътища е дължина 40 м v 60 м и ширина 8 м, неотразени в технологичния план. Констатираните нарушения са довели до разширяване на възобновителните прозорци(котли). На терена са установени около 15.00 пр m3 дърва от бук, както и цели неокастрени стъбла. Съставен е констативен протокол от 25.0.2022 г. с който е дадено разпореждане да бъдат задържани дървата в размер на 15.00 пр. m3. В подотдел 274 „а" е констатирана сеч на 27 бр. немаркирани дървета от бук с общ обем от 60.00 пл. m3, както и пънове от бук отбелязани в основата с ярък цвят на боята и с неясен отпечатък с форма неотговаряща на образеца на КГМ и без абревиатура. Установен е изграден със специализирана техника път с дължина 50 м и ширина 3 м, неотразен в технологичния план. На терена е установена част от отсечената дървесина, около 20.00 пр. m3 дърва от бук, около отрязаните немаркирани дървета, както и неусвоена дървесина с различни дължини на секциите. Съставен е констативен протокол от 25.07.2022 г. с който е задържана дървесината в размер на 20.00 пр. m3, и е спряна дейността в обект за срок от три дни. Със заповед на директора на РДГ София № РД05-202/28.07.2022 г. е обезсилено позволителното за сеч. В подотдел 295 „в” е констатирана сеч на 20 бр. немаркирани дървета от зимен дъб. цер и габър с общ обем от 6.30 пл. m3. Сечта не е изведена на цялата площ, има останали маркирани неотсечени дървета, наличие на висока сеч, непочистване на сечището и наличие на останали стъблени секции. Съставен е протокол от 27.07.2022 г. с който е дадено предписание за съставяне на АУАН на лицето допуснало нарушенията. Насажденията са маркирани за сеч с 4 броя контролни горски марки. номерата на които не се разчитат. По време на извършване на проверките не са установени лица извършващи добив в насажденията. В подотдел 267 „е” са установени пънове на 28 броя немаркирани дървета от габър, бук, дъб, бял бор и смърч, с общ обем 9 м3. Някои от новоизградените пътища са отразени като съществуващи или като технологични просеки. Констатирани са наранени правостоящи дървета, в следствие на сечта. Сечта в насаждението е концентрирана около извозните пътища и технологичните просеки и не е изведена на цялата площ. Съставен е констативен протокол от 11.08.2022    г. Със съставените констативни протоколи са дадени предписания за коригиране и изготвяне на нови технологични планове, с коректно нанесени технологични просеки и извозни пътища. На 30.08.2022 г е съставен АУАН на регистрирания лесовъд получил позволителни за сеч за подотдели 267 „ж”, 267 „е”. За установените нарушения, относно сеч на немаркирани дървета ще се предприемат действия по съставяне на АУАН на лицето по чл. 108 , ал. 2 от ЗГ, а за изграждането на технологични просеки и извозни пътища неотразени в одобрените технологични планове ще се потърси административна отговорност от юридическото лице извършило добива на дървесина. По сигнал с вх. № РДП4-7239/28.07.2022 г. след извършена справка в информационната система на ИАГ, модул „Превозни билети” е установено, че след 22.07.2022 г. от отдел £67 няма издавани превозни билети за експедиране на дървесина. Цитираното в сигнала ремарке с per. № СО2088ЕР е в композиция с влекач с per. № С04659СК, като за същото има издаден превозен билет № 5959/00135 от 28.06.2022 г. данните от който съответстват на приложения към сигнала снимков материал. Проверките са извършени от служители на ИАГ, РДГ София и ЮЗДП Благоевград. За резултатите от проверките е уведомен сигналоподателя.
Описание от потребител
Моля да се предприемат мерки за задържането на наличната дървесина на разклона с беседка и знаме, която се ползва като "временен склад" за всички сечища в отдел 267 на ДЛС Арамлиец, без това да е посочено в ТП и без да е ясен произхода на дървесината, особено с оглед установените значителни незаконни сечи в сечищата в отдел 267. Въпреки разпорежданията в протоколи на ИАГ от 25.07.2022 г. не са предприети мерки за задържането на тази дървесина, вчера е пуснат цял тир от този незаконен времен склад с рег. №СО2088ЕР на ремаркето, с което е нарушено разпореждането на ИАГ. Отказът за задържане на дървесина на незаконни складове и в сечища с незаконна дървесина е узаконяване на кражбите от РДГ/ДГС/ДЛС.
Адрес
Голема Раковица
Номер на превозно средство
СО2088ЕР
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.54504880559146
Дължина (Longitude)
23.881936759137638

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-7239/28.07.2022 г. - РДГ София

 • служители на РДГ София, ИАГ и ЮЗДП Благоевград

  Сигналът беше потвърден като незаконен,