Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-7334/01.08.2022г-РДГ София

инж. Десислава Христова – Главен горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени пет сходни сигнала, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ14-7330, 7332, 7334, 7335 от 01.08.2022 г. и вх. № РДГ14-7380/02.08.2022 г., Ви информирам, че съвместно със служители на ИАГ и ЮЗДП Благоевград, са извършени поредица от проверки в землището на с. Бели Искър, общ. Самоков, резултатите от които са следните: В подотдел 287 „ш”, поземлен имот № 03441.1.75, общинска горска територия, с издаден протокол за освидетелстване на сечище, е установено, че добива на дървесина е извършен основно около извозните пътища в ивица с широчина около 20-30 м., предимно на дървета с по голям диаметър, като има и останали закачени дървета. На места е извършена сеч на групи от 10-12 бр. дървета, като по пъновете на отрязаните дървета не личи отпечатък и номер на контролна горска марка, само оранжев цвят боя. Установени са пънове на прясно отсечени немаркирани дървета общо 20 бр. /9 бр. от дървесен вид бял бор и 11 бр. от дървесен вид смърч/ с общ обем 11.00 пл. м3 стояща дървесина. Пъновете на немаркираните дървета са маркирани с червен цвят боя. В непосредствена близост до подотдел 287 „1” са установени 55 бр. секции с дължина 4.00 м. иглолистна дървесина от бял бор и смърч, с общ обем 11.53 пл. м3. В насаждението са установени повалени, изкъртени и с пречупени върхове дървета както и маркирани неотсечени такива. Съставени са 2 бр. констативни протоколи и един АУАН на лицето отговорно за опазването на горската територия, като е задържана и наличната иглолистна дървесина. В подотдел 287 „ч”, поземлен имот № 03441.1.75, общинска горска територия, с издадено позволително за сеч, е установено, че има 2 бр. новоизградени извозни пътища с обща дължина 300 л.м. и широчина 4.0 м., неотразени в одобрения технологичен план. Установени са пънове на общо 45 бр. немаркирани дървета бял бор и смърч с общ обем 58.00 пл. м3 стояща дървесина. В местата около извозните пътища е изведена сеч с по-голяма интензивност от предвидената, като в някои части от подотдела не е извършено маркиране. Установена е разлика в цвета на боята с която е маркирано насаждението, като на места е с по-светъл цвят и не се разчита номер на КГМ. Установена е налична дървесина, наредена на фигури. Съставени са 2 бр. констативни протоколи с които е спряна дейността за срок от три дни. На 03.08.2022 г. със заповед № РД05-208/03.08.2022 г. на директора на РДГ София е обезсилено позволителното за сеч. В подотдел 287 „д1”, попадащ в поземлени имоти № 03441.1.75 и № 03441.1.127, общинска горска територия, с издадено позволително за сеч, е установено, че има изградени МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ просеки с обща дължина 300 л.м., неотразени в одобрения технологичен план. Установени са пънове на общо 36 бр. немаркирани дървета бял бор, смърч, зелена дугласка с общ обем 17.00 пл. м3 стояща дървесина. На места сечта е изведена с по голяма интензивност от предвидената. Насаждението граничи с друг вид собственост, но няма поставена граница трайно на терена. Установени са дървета от зелена дугласка които не са включени в изготвената сортиментна ведомост. Съставен е констативен протокол и един АУАН на лицето извършило маркирането. В подотдел 287 „ж1”, поземлен имот № 03441.1.33, общинска горска територия, с издадено позволително за сеч, е установено, че изготвените и регистрирани документи относно извършеното маркиране не отговарят на действителното състояние на насаждението. Маркиране на дървесни видове от бял бор и смърч не е извършено, тъй като такива липсват на терен. Съставен е констативен протокол с които е спряна дейността за срок от три дни. На 03.08.2022 г. със заповед № РД05-209/03.08.2022 г. на директора на РДГ София е обезсилено позволителното за сеч. Съставен е АУАН на лицето изготвило и подписало карнет-описа. В подотдел 287 „з1”, попадащ в поземлени имоти № 03441.1.39 и № 03441.1.40, частна горска територия, без издавано позволително за сеч, е установено, че е извършено маркиране на дървета от бял бор и смърч със зелен цвят боя и неясен отпечатък на КГМ. Установени са пънове на общо 15 бр. дървета бял бор и смърч с общ обем 11.00 пл. м3 стояща дървесина. Насаждението граничи с подотдел 287 „д1”, общинска горска територия но няма поставена граница трайно на терена между дете насаждения. Съставен е констативен протокол. В законоустановения срок ще бъдат съставени АУАН на юридическото лице, извършило добива на дървесина и на лицето по чл. 108, ал. 2 от Закона за горите, получило позволителното за сеч. В подотдели 433 „д”, „л”, земл. с. Ковачевци и 689 „с” земл. с. Бели Искър, ДГТ, с издадени позволителни на сеч е извършена съвместна проверка със служители на ИАГ и ЮЗДП при които не са установени нарушения, като в подотдел 433 „л” са установени пънове от бук маркирани с КГМ и червен цвят боя за които не е предоставен констативен протокол. Съставен е протокол за извършената проверка, с който е дадено разпореждане на Директора на ТП ДГС Самоков да потърси отговорност на лицата допуснали нарушението. На 08.08.2022 г. е извършена повторна проверка в подотдел 287 „ч”, при която са установени пънове, маркирани с видимо по прясна боя, която се различава от цвета на боята при основното маркиране. Пъновете са общо 90 бр. / 80 бр. от смърч и 10 бр. от бял бор/. Съставен е констативен протокол. На 15.08.2022 г. е извършена повторна проверка в подотдел 287 „д1”, при която са установени пънове, маркирани с видимо по прясна боя, която се различава от цвета на боята при основното маркиране. Пъновете са общо 174 бр. / 47 бр. от смърч, 78 бр. от бял бор и 49 бр. от зелена дугласка/. Съставен е констативен протокол. За установеното е уведомена Районна прокуратура гр. Самоков. Проверките са извършени от служители на ИАГ и инж. Десислава Христова – Главен горски инспектор при РДГ София. За резултатите от проверките е уведомен сигналоподателя
Описание от потребител
Моля да бъде извършена проверка и да бъдат конфискувани 5 кубика трупи, находящи се на границата между подотдели 287 ш и я на ДГС САМОКОВ, които видимо са резултат от незаконна сеч в съседство в под отдел 287 ш където на 50 м от трупите има прясно незаконна сеч. Ако Община Самокон не може да си пази горите, да ги върне на държавата и да й се спрат сечите.
Адрес
Бели Искър
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.2812407
Дължина (Longitude)
23.5638017

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-7334/01.08.2022г-РДГ София

 • инж. Десислава Христова – Главен горски инспектор при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,