Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-7380/02.08.2022 г. - РДГ София

инж. Десислава Христова – Главен горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени пет сходни сигнала, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ14-7330, 7332, 7334, 7335 от 01.08.2022 г. и вх. № РДГ14-7380/02.08.2022 г., Ви информирам, че съвместно със служители на ИАГ и ЮЗДП Благоевград, са извършени поредица от проверки в землището на с. Бели Искър, общ. Самоков, резултатите от които са следните: В подотдел 287 „ш”, поземлен имот № 03441.1.75, общинска горска територия, с издаден протокол за освидетелстване на сечище, е установено, че добива на дървесина е извършен основно около извозните пътища в ивица с широчина около 20-30 м., предимно на дървета с по голям диаметър, като има и останали закачени дървета. На места е извършена сеч на групи от 10-12 бр. дървета, като по пъновете на отрязаните дървета не личи отпечатък и номер на контролна горска марка, само оранжев цвят боя. Установени са пънове на прясно отсечени немаркирани дървета общо 20 бр. /9 бр. от дървесен вид бял бор и 11 бр. от дървесен вид смърч/ с общ обем 11.00 пл. м3 стояща дървесина. Пъновете на немаркираните дървета са маркирани с червен цвят боя. В непосредствена близост до подотдел 287 „1” са установени 55 бр. секции с дължина 4.00 м. иглолистна дървесина от бял бор и смърч, с общ обем 11.53 пл. м3. В насаждението са установени повалени, изкъртени и с пречупени върхове дървета както и маркирани неотсечени такива. Съставени са 2 бр. констативни протоколи и един АУАН на лицето отговорно за опазването на горската територия, като е задържана и наличната иглолистна дървесина. В подотдел 287 „ч”, поземлен имот № 03441.1.75, общинска горска територия, с издадено позволително за сеч, е установено, че има 2 бр. новоизградени извозни пътища с обща дължина 300 л.м. и широчина 4.0 м., неотразени в одобрения технологичен план. Установени са пънове на общо 45 бр. немаркирани дървета бял бор и смърч с общ обем 58.00 пл. м3 стояща дървесина. В местата около извозните пътища е изведена сеч с по-голяма интензивност от предвидената, като в някои части от подотдела не е извършено маркиране. Установена е разлика в цвета на боята с която е маркирано насаждението, като на места е с по-светъл цвят и не се разчита номер на КГМ. Установена е налична дървесина, наредена на фигури. Съставени са 2 бр. констативни протоколи с които е спряна дейността за срок от три дни. На 03.08.2022 г. със заповед № РД05-208/03.08.2022 г. на директора на РДГ София е обезсилено позволителното за сеч. В подотдел 287 „д1”, попадащ в поземлени имоти № 03441.1.75 и № 03441.1.127, общинска горска територия, с издадено позволително за сеч, е установено, че има изградени МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ просеки с обща дължина 300 л.м., неотразени в одобрения технологичен план. Установени са пънове на общо 36 бр. немаркирани дървета бял бор, смърч, зелена дугласка с общ обем 17.00 пл. м3 стояща дървесина. На места сечта е изведена с по голяма интензивност от предвидената. Насаждението граничи с друг вид собственост, но няма поставена граница трайно на терена. Установени са дървета от зелена дугласка които не са включени в изготвената сортиментна ведомост. Съставен е констативен протокол и един АУАН на лицето извършило маркирането. В подотдел 287 „ж1”, поземлен имот № 03441.1.33, общинска горска територия, с издадено позволително за сеч, е установено, че изготвените и регистрирани документи относно извършеното маркиране не отговарят на действителното състояние на насаждението. Маркиране на дървесни видове от бял бор и смърч не е извършено, тъй като такива липсват на терен. Съставен е констативен протокол с които е спряна дейността за срок от три дни. На 03.08.2022 г. със заповед № РД05-209/03.08.2022 г. на директора на РДГ София е обезсилено позволителното за сеч. Съставен е АУАН на лицето изготвило и подписало карнет-описа. В подотдел 287 „з1”, попадащ в поземлени имоти № 03441.1.39 и № 03441.1.40, частна горска територия, без издавано позволително за сеч, е установено, че е извършено маркиране на дървета от бял бор и смърч със зелен цвят боя и неясен отпечатък на КГМ. Установени са пънове на общо 15 бр. дървета бял бор и смърч с общ обем 11.00 пл. м3 стояща дървесина. Насаждението граничи с подотдел 287 „д1”, общинска горска територия но няма поставена граница трайно на терена между дете насаждения. Съставен е констативен протокол. В законоустановения срок ще бъдат съставени АУАН на юридическото лице, извършило добива на дървесина и на лицето по чл. 108, ал. 2 от Закона за горите, получило позволителното за сеч. В подотдели 433 „д”, „л”, земл. с. Ковачевци и 689 „с” земл. с. Бели Искър, ДГТ, с издадени позволителни на сеч е извършена съвместна проверка със служители на ИАГ и ЮЗДП при които не са установени нарушения, като в подотдел 433 „л” са установени пънове от бук маркирани с КГМ и червен цвят боя за които не е предоставен констативен протокол. Съставен е протокол за извършената проверка, с който е дадено разпореждане на Директора на ТП ДГС Самоков да потърси отговорност на лицата допуснали нарушението. На 08.08.2022 г. е извършена повторна проверка в подотдел 287 „ч”, при която са установени пънове, маркирани с видимо по прясна боя, която се различава от цвета на боята при основното маркиране. Пъновете са общо 90 бр. / 80 бр. от смърч и 10 бр. от бял бор/. Съставен е констативен протокол. На 15.08.2022 г. е извършена повторна проверка в подотдел 287 „д1”, при която са установени пънове, маркирани с видимо по прясна боя, която се различава от цвета на боята при основното маркиране. Пъновете са общо 174 бр. / 47 бр. от смърч, 78 бр. от бял бор и 49 бр. от зелена дугласка/. Съставен е констативен протокол. За установеното е уведомена Районна прокуратура гр. Самоков. Проверките са извършени от служители на ИАГ и инж. Десислава Христова – Главен горски инспектор при РДГ София. За резултатите от проверките е уведомен сигналоподателя
Описание от потребител
Моля да се извърши спешна проверка в общински подотдел 267 д1 на Самоков, сечище на Родопа форест, и то камион бе заловен с фалшиви марки на Велинград. сечището се правят пътища без да са отбелязани на карта и на терен, допуска се незаконна сеч на немаркирани дървета по трасето, в гората се секат десетки стотици дървета незаконно, прикрити с пресни марки и пръски по стърготините, за разлика от качествените марки на единични сухи или криви дървета. На места дори изобщо не е маркирана гората, а се маркира само отсечената дървесина незаконно. Моля всичката дървесина на терен да се конфискува в размера на установената незаконна сеч и позволителното за сеч да се обезсили поради допусната масова незаконна сеч, която води на места до 40% изреждане на здравата гора. Ако общината не може да опази горите, да ги върне на държавата!
Адрес
Бели Искър
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.27847409534737
Дължина (Longitude)
23.56538187237463

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-7380/02.08.2022 г. - РДГ София

 • инж. Десислава Христова – Главен горски инспектор при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,