Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-7425/02.08.2022 г. - РДГ София

инж. Павел Делчев – гл. горски инспектор при РДГ София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сигнали, чрез платформата Защити гората, регистрирани в РДГ София, с вх. № РДГ14-7328/01.08.2022 г. и РДГ14-7425/02.08.2022 г., Ви информирам, че в периода от 02.08.2022 г. до 04.08.2022 г. е извършена проверка на мястото посочено в сигнала, при която е установено следното: На 02.08.2022 г. служители на РДГ София, съвместно със служители на ЮЗДП ДП Благоевград, ТП ДГС Ихтиман и в присъствието на Симеон Николов са извършили проверки, при които са установили следното: За подотдел 121 „е“ – ДГТ при ТП ДГС Ихтиман, в земл. на с. Ръжана има издадено ПС № 0656798/18.02.2022г. на фирма „Експрес 79“ ЕООД с нает лицензиран лесовъд Ангел Иванов и със срок за сеч и извоз на дървесината от 21.02.2022г. до 30.12.2022г. вид на сечта – постепенно котловинна. Сечището е освидетелствано с протокол за освидетелстване № 0648002/ 03.06.2022г. от инж. Георги Симидчиев. При обход е установена сеч на немаркирани дървета, като една част от тях са видимо прясно отрязани. Дърветата са от дървесен вид зимен дъб – 61 бр. с общ обем – 18.00 м3 и цер – 44 бр. с общ обем – 18.00 м3 . Вършината не е събирана съгласно изискванията на технологичния план и в сечището има не усвоена дървесина. Вследствие на нерегламентираната сеч, на места насаждението е видимо разстроено. Някои от пъновете са отбелязани с боя, но отпечатъка е неясен и несъвпадащ с размера и формата на КГМ. За подотдел 121 „ж“ – ДГТ при ТП ДГС Ихтиман, в земл. на с. Ръжана има издадено ПС № 0656763/18.02.2022г. на фирма „Експрес 79“ ЕООД с нает лицензиран лесовъд Ангел Иванов и със срок за сеч и извоз на дървесината от 21.02.2022г. до 30.12.2022г. вид на сечта – постепенно котловинна. Сечището е освидетелствано с протокол за освидетелстване № 0648000/03.06.2022г. от инж.Георги Симидчиев. При обход е установена сеч на немаркирани дървета, като една част от тях са видимо прясно отрязани. Дърветата са от дървесен вид зимен дъб – 47 бр. с общ обем – 18.00 м3 , цер – 20 бр. с общ обем – 11.00 м3 и бук – 12 бр. с общ обем – 5.00 м3 . Вършината не е събирана съгласно изискванията на технологичния план и в сечището има неусвоена дървесина. Вследствие на нерегламентираната сеч, на места насаждението е видимо разстроено. Някои от пъновете са отбелязани с боя, но отпечатъка е неясен и несъвпадащ с размера и формата на КГМ. За подотдел 122 „б“ – ДГТ при ТП ДГС Ихтиман, в земл. на с. Ръжана има издадено ПС № 0656783/18.02.2022г. на фирма „Експрес 79“ ЕООД с нает лицензиран лесовъд Ангел Иванов и със срок за сеч и извоз на дървесината от 21.02.2022г. до 30.12.2022г. вид на сечта – постепенно котловинна. Сечището не е освидетелствано. При обход е установена сеч на немаркирани дървета, като една част от тях са видимо прясно отрязани. Дърветата са от дървесен вид зимен дъб – 18 бр. с общ обем – 7.00 м3 , цер – 4 бр. с общ обем – 1.00 м3 и бук – 19 бр. с общ обем – 10.00 м3 . Вършината не е събирана съгласно изискванията на технологичния план и в сечището има неусвоена дървесина. В следствие на нерегламентираната сеч на места насаждението е разстроено. Някои от пъновете са отбелязани с боя, но отпечатъка е неясен и несъвпадащ с размера и формата на КГМ. В северозападната част на подотдела има изграден със специализирана техника път с дължина 80 м. и ширина от 3м. до 4м., който не е отбелязан като такъв на технологичния план. За подотдел 492 „а“ – ДГТ при ТП ДГС Ихтиман, в земл. на с. Боерица има издадено ПС № 0667079/17.05.2022г. на фирма „Експрес 79“ ЕООД с нает лицензиран лесовъд Ангел Иванов и със срок за сеч и извоз на дървесината от 20.05.2022г. до 30.12.2022г. вид на сечта – постепенно котловинна. Сечището не е освидетелствано. Насаждението е в пълна инвентаризация по направени предписания от протокол на РДГ- София и ЮЗДП Благоевград. При обход е установена сеч на немаркирани дървета, някои от които са отбелязани в основата на пъна с оранжева боя и неясен отпечатък с форма, която не отговаря на образеца за КГМ съгласно Наредба №1 от 30.01.2012г. за КОГТ. Дърветата са от дървесен вид благун – 11 бр. с общ обем – 4.00 м3 и цер – 5 бр. с общ обем – 2.00 м3 . Някои от пъновете са отбелязани с боя, но отпечатъка е неясен и не съвпадащ с размера и формата на КГМ. За подотдел 493 „б“ – ДГТ при ТП ДГС Ихтиман, в землището на с. Боерица има издадено ПС № 0667070/17.05.22г. на фирма „Експрес 79“ ЕООД с нает лицензиран лесовъд Ангел Иванов и със срок за сеч и извоз на дървесината от 20.05.2022г. до 30.12.2022г. вид на сечта – постепенно котловинна. Сечището не е освидетелствано. Насаждението е в пълна инвентаризация по направени предписания от протокол на РДГ- София и ЮЗДП Благоевград. При обход е установена сеч на немаркирани дървета, някои от които са отбелязани в основата на пъна с оранжева боя и неясен отпечатък с форма, която не отговаря на образеца за КГМ съгласно Наредба №1 от 30.01.2012г. за КОГТ. Дърветата са от дървесен вид благун – 14 бр. с общ обем – 4.00 м3 . За извършената съвместна проверка е съставен протокол от 02.08.2022 г. и 11 бр. сортиментни ведомости, отчетени с доклад с вх. № РДГ14-7532/05.08.2022 г. На 03.08.2022 г. и 04.08.2022 г. е извършена документална и теренна проверка в имот с КВС № 220002, попадащ в подотдел 119 „г” – горска територия собственост на физически лица, в земл. на с. Бузяковци, Общ. Ихтиман, с площ 26.800 ха. При проверката е установено, че в имота е извършвана сеч през 2021 г. с ПС № 0624753/01.08.2021г. издадено на „МАНИМ“ ЕООД, с нает лицензиран лесовъд Георги Топалангелов, вид на сечта: Постепенно котловинна и е освидетелстван с протокол № 06242115 от 31.12.2021 г. На места насаждението е силно разстроено. При обход на сечището е констатирана сеч на немаркирани дървета, като вземайки в предвид степента на потъмняване на челата на пъновете и завяхването на листата по вършината, е видимо, че сечта е извършена не по късно от 3-4 месеца преди извършване на проверката. Изброени, измерени и отбелязани с червена боя са челата на пъновете съответно от дървесен вид благун – 627 бр. с обем 177.00 м3 и от цер – 127 бр. с обем 62.00 м3 . В следствие на нерегламентираната сеч са се образували няколко голини с размери от 2 до 5 дка. В имота няма налична дървесина. За констатациите е съставен КП № 011947/04.08.2022г. и 2 бр. сортиментни ведомости, отчетени с доклад с вх. № РДГ14-7528/05.08.2022 г. Проверката е извършена от инж. Павел Делчев – гл. горски инспектор при РДГ София. За резултатите от проверката е уведомена ОДМВР София. За установените нарушения по ЗГ ще се предприемат административно наказателни действия срещу нарушителите.
Описание от потребител
Установена е масова незаконна сеч пред последните 1-2 месеца без контролни горски марки в подотдели та ДГС Ихтиман 119-г (над 50 пъна в частна гора, сечена 2021 от Маним ЕООД), и в сечища на Експрес-79 ЕООД със стотици дървета без КГМ и с неразрешени просеки в подотдели 121-е, 121-ж, 122-а (покрай път) и най-вече в работещия 122-б в горната и средната част. С оглед огромното оголване на гората в 122-б и достигнатите разрешени количества за сеч, позволителното да сеч да бъде обезсилено, а лежаща отрязана дървесина конфискувана.
Адрес
Бузяковци-Ръжана
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.5233445
Дължина (Longitude)
23.7788716

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-7425/02.08.2022 г. - РДГ София

 • инж. Павел Делчев – гл. горски инспектор при РДГ София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,