Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-8232/30.08.2022 г. - РДГ София

инж. Пламен Димитров – главен горски инспектор в РДГСофия, Ангел Андонов - специалист ГИ в РДГ-София и Мирослав Василев – специалист ГИ в РДГ-София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сигнали, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в Регионална дирекция по горите София, с вх. №№ РДГ14-8232/30.08.2022 г. и РДГ14- 8237/30.08.2022 г., Ви информирам, че на 02.09.2022 г. служители на РДГ-София са извършили проверка на посочените в сигналите подотдели съвместно със служител на ЮЗДП ДП Благоевград. При проверката е установено следното: За подотдел 15 ,,и” има издадено позволително за сеч с №0674464/11.07.2022 г. за провеждане на постепенно-котловинна сеч с интензивност 90%, с очакван добив 1369 м3 от дървесни видове бл и цр, маркирани за сеч с оранжева боя. След извършена проверка на 28.07.2022 г. и дадени разпореждания в протокол с вх. №10-003-53/28.07.2022 г. по описа на ТП ,,ДГС Ихтиман”, позволителното за сеч е обезсилено със заповед №РД-07-138/29.07.2022 г. на директора на ТП ,,ДГС Ихтиман”, а насаждението е премаркирано с КГМ А 9658, А9482, А 5483, А9033, Б1894, със синя боя и е издадено ново позволително за сеч №0679622/05.08.2022 г. за провеждане на постепеннокотловинна сеч с интензивност 60 %, както е описано в карнет-описа от 03.08.2022 г., с очакван добив 520 м3 от дървесни видове бл и цр. Върху пъновете на отрязаните дървета номерата на марките не се разчитат. В утвърдения ГСП на ТП ,,ДГС Ихтиман” е предвидена насока на стопанисване – трансформация и предложение за лесовъдска намеса: постепеннокотловинна сеч с интензивност 90 % и отглеждане на подраста 40% на площ от 10,0 ха. В подотдела са извършвани дърводобивни дейности, като в момента на проверката сеч не се е извършвала. В сечището има наличие на голямо количество укрепнал подраст и възобновителният процес е добър. До момента на проверката от подотдела са експедирани 346,9 м3 (по ПБ). Има останали неотрязани маркирани дървета. В сечището има съществуващи извозни пътища, които не са отразени на одобреният технологичен план. Дадено е разпореждане да се изготви нов технологичен план, в който да се отразят всички съществуващи извозни пътища и да се регистрира в системата на ИАГ. За подотдел 541 ,,д” има издадено позволително за сеч с №0676941/26.07.2022 г. за провеждане на постепенно-котловинна с интензивност 30 % с очакван добив 570 м3 от дървесени видове здб, бл и цр. В подотдела са извършвани дърводобивни дейности, като до момента на проверката са експедирани 431,56 м3 (по ПБ). Насаждението е маркирано с КГМ А 8868, А2629, А 8002, Б5674, с оранжева боя. Върху пъновете на отрязаните дървета МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ номерата на марките не се разчитат. В сечището има наличие на технологични просеки, за които е извършено допълнително маркиране и има изготвен технологичен план №2 от 03.08.2022 г., като просеките са отразени трайно на терен с две успоредни оранжеви ивици, а дърветата попадащи в тяхното трасе са маркирани със зелена боя. В северната част на подотдела има изградени други технологични просеки, по които е извършвана сечта от специализирана горска техника – Харвестър, и извозът на дървесина е осъществен с товарни автомобили. Тези просеки не са отразени на терен с траен знак, а дърветата отрязани в трасетата на просеките са маркирани с оранжева боя, но номера на КГМ не се разчитат. Има наличие на множество пънове на отрязани дървета, които са с обелена кора, вследствие на преминалата специализирана горска техника, което не позволява да се установи дали тези дървета са маркирани или немаркирани. Има съставени КП Серия ЮЗДП №6041838/23.08.2022 г. и № 6073151/09.08.2022 г. от служители на ТП ,,ДГС Ихтиман”, като са констатирали, че специализираната машина за сеч реже част от марките на дърветата и бели кората на отрязаните пънове в просеките, като са дали разпореждане оператора на машината да пази дърветата и да спазва нормативните разпоредби. Тези технологични просеки са с обща дължина от 230 л.м. и ширина 3 м. и не са отразени в скицата на одобреният технологичен план. Някои от технологичните просеки са изградени през разстояние по малко от 40 м. една от друга. В сечището е извършена сеч на 6 бр. дървета от дървесен вид цр без да са маркирани с КГМ в основата на пъна. В подотдела са образувани 2 бр. котлета, които не са отразени в скицата на технологичният план и на терен с траен знак. Отрязаните дървета в тези котлета са маркирани с оранжева боя, но номер на КГМ не се разчита, има наличие на възобновяване, но има и натрупани големи количества клони и вършина. Насаждението видимо не е разстроено. В някои части от насаждението, сечището не е почистено по начина посочен в технологичният план. Има наличие на маркирани неотрязани дървета. За допуснатото нарушение ще бъдат съставени АУАН в законоустановения срок. Дадени са и разпореждания да се почистят възобновителните участъци (котлетата) от наличната вършина и отпадъци в срок от 14 дни; почистването на сечището да се извършва едновременно с провеждането на сечта.
Описание от потребител
След извършена проверка в 3 различни подотдела в един от тях са установени нарушения. Поради това, моля да бъде извършена проверка в подотдел 541 д на ДГС Ихтиман за установяване размера на следните примери за безобразно отношение към гората: 1. С харвестър са прокарани повече пътища и просеки от посочените в плана, като същите не са ограничени и някои са на разстояние по-малко от 40 м; 2. В някои от котлите няма достатъчно подраст, а между тях е направена паяжина от пътища, като има единични останали немаркирани дървета и много прясно домаркирани след сечта, при оригинална марка от 2021 г. 3. В резултат интензивността на сечта надхвърля разрешените 30%. Молим за сечищта със съществени нарушения позволителните за сеч да бъдат обезсилвани.
Адрес
Борика
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.50420879976846
Дължина (Longitude)
23.68897376907317

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-8232/30.08.2022 г. - РДГ София

 • инж. Пламен Димитров – главен горски инспектор в РДГСофия, Ангел Андонов - специалист ГИ в РДГ-София и Мирослав Василев – специалист ГИ в РДГ-София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,