Проверка на сигнала

Сигналът беше проверен от ИАГ като незаконен

Статус на сигнала
Незаконен
Рег.№ на сигнала
РДГ14-8455/05.09.2022 г. - РДГ София

Емил Анчин – специалист горски инспектор в РДГ- София и Мирослав Василев – главен специалист горски инспектор в РДГ-София

Отговор от ИАГ относно сигнала

Във връзка с подадени сигнали, чрез платформата „Защити гората”, регистрирани в Регионална дирекция по горите София, с вх. № РДГ14-8455/05.09.2022 г., Ви информирам, че на 02.09.2022 г. и 07.09.2022 г. служители на РДГ-София са извършили проверка на посочените в сигнала подотдели съвместно със служители на ЮЗДП ДП Благоевград. При проверката е установено следното: За подотдели 124 ,,б”, 124 ,,в” и 125 ,,г” няма издадени позволителни за сеч, като е извършена сеч на немаркирани дървета, като пъновете са измерени и маркирани с червена боя: в подотдел 124 ,,б” – 195 бр. от дървесен вид цер (181 бр.) и благун (14 бр.) с общ обем 123 пл. м3 (съгл. сортиментни ведомости); в подотдел 124 ,,в” – 85 бр. от дървесен вид цер (71 бр.) и зимен дъб (14 бр.) с общ обем 45 пл. м3 (съгл. сортиментни ведомости); в подотдел 125 ,,г” – 34 бр. от дървесен вид цер (29 бр.) и зимен дъб (5 бр.) с общ обем 15 пл. м3 (съгл. сортиментни ведомости). За горепосочените подотдели има съставени констативни протоколи от 17.02.2022 г. и 18.02.2022 г. от служител на ТП ,,ДГС Ихтиман”, като са констатирани отсечени немаркирани дървета без издадено позволително за сеч, както следва: в подотдел 124 ,,б” – 85 бр. с общ обем 25 пл. м3; в подотдел 124 ,,в” – 66 бр. с общ обем 16 пл. м3; в подотдел 125 ,,г” – 20 бр. с общ обем 6 пл. м3. Във връзка с това на 21.02.2022 г. директора на ТП ,,ДГС Ихтиман” с писмо с изх. № 10- 09-80-1/21.02.2022 г. е уведомила РУ гр. Ихтиман за съдействие за установяване самоличността на нарушителите и за съставяне на АУАН по ЗГ. За подотдел 120 ,,а” има издадено позволително за сеч №0676916/26.07.2022 г. за провеждане на възобновителна сеч – постепенно котловинна с интензивност 25%, с очакван добив 821 м3 от дървесни видове благун, зимен дъб и цер. В подотдела са извършвани дърводобивни дейности. В момента на проверката сеч не се е извършвала. Насаждението е маркирано през 2021 г., със синя боя. Няма сеч на немаркирани дървета. Установен е новоизграден тракторен извозен път с дължина 150 л.м. и ширина 3-4 м, като същия не е отразен в технологичния план, но на терен е. За подотдел 120 ,,б” има издадено позволително за сеч №0676961/26.07.2022 г. за провеждане на възобновителна сеч – постепенно котловинна с интензивност 25%, с очакван добив 446 м3 от дървесни видове благун и цер. В подотдела са извършвани дърводобивни дейности. В момента на проверката сеч не се е извършвала. Насаждението е маркирано през 2021 г., със синя боя. Няма сеч на немаркирани дървета. Установени са 2 бр. новоизградени МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ тракторни извозни пътища с обща дължина 107 л.м. и ширина 3-4 м и технологична просека с дължина 100 л. м. и ширина 3-4 м, като същите не са отразени в технологичния план, но на терен са. Сечищата не се почисват едновременно с извършване на сечта по начина посочен в технологичният план и позволителното за сеч. Дадени са следните предписания на Директора на ТП „ДГС Ихтиман”: да потърси писмени обяснения от лицата, отговорни за опазването на конкретната горска територия с цел изясняване на констатираното нарушение в подотдели 120 „а” и „б”; да предприеме действия за недопускане на последващи такива нарушения и в срок до 14.09.2022 г. да уведоми РДГ- София и ЮЗДП ДП Благоевград за предприетите действия. Във връзка с гореизложеното ще бъдат съставени АУАН в законоустановения срок. Проверката е извършена от .
Описание от потребител
Моля от името на жителите на община Ихтиман и с оглед катастрофалните наводнения в страната да извършите нови проверки в дъбовите гори над с. Ръжана, където вчера след предни проверки установихме продължаващи нарушения: незаконни сечи в подотдели 124-б/в и 125-г на ДГС Ихтиман (прикриване на част от тях с прясна червена марка), в съседство на работени обекти зимата; отделни нарушения, отваряне на голи площи (котли) в отдели 120-а/б без достатъчен и укрепнал подраст и прокарване на временни пътища чрез прекомерни намеси с булдозери в ландшафта, оголване на гората и създаване на условия за ерозия и кални реки, каквито виждаме из цяла България. Въпросът на местните жители е кога ще се спре с опоскването на тези и без това силно изредени дъбови гори - последна защита срещу безводието, наводненията и ерозията?
Адрес
Бузяковци
Административна област
Софийска
Ширина (Latitude)
42.51943755798831
Дължина (Longitude)
23.780157981909507

Снимки на сигнала

Дейност по сигнала

 • Потребител

  Създаде сигнала,

 • Горски служител

  Добави Рег.№ на сигнала,

  РДГ14-8455/05.09.2022 г. - РДГ София

 • Емил Анчин – специалист горски инспектор в РДГ- София и Мирослав Василев – главен специалист горски инспектор в РДГ-София

  Сигналът беше потвърден като незаконен,